Τίτλοι και κατανομή μαθημάτων

Εξάμηνο: 3ο
Μαθήματα Κατευθύνσεων
Κατεύθυνση Β: Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική Οικονομία
Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο
Εξάμηνο: 4ο
Μαθήματα Κατευθύνσεων
Κατεύθυνση Β: Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική Οικονομία
Διεθνείς Οργανισμοί
Εξάμηνο: 5ο
Μαθήματα Κατευθύνσεων
Κατεύθυνση Α: Διεθνής Οικονομική και Χρηματοδοτική
Θεωρία Παιγνίων και Εφαρμογές
Δημοσία Οικονομική
Τραπεζική (Τραπεζική Θεωρία και Πρακτική)
Κατεύθυνση Β: Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική Οικονομία
Οικονομικά του Περιβάλλοντος
Μαθήματα Επιλογής
Εξάμηνο: 6ο
Μαθήματα Κατευθύνσεων
Κατεύθυνση Α: Διεθνής Οικονομική και Χρηματοδοτική
Οικονομετρικές Εφαρμογές
Οικονομική Ανάπτυξη
Κατεύθυνση Β: Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική Οικονομία
Συγκριτική Πολιτική
Εξάμηνο: 8o
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Μαθήματα Κατευθύνσεων
Κατεύθυνση Α: Διεθνής Οικονομική και Χρηματοδοτική
Θέματα Διεθνούς Χρηματοδοτικής
Θεωρία και Πολιτική του Διεθνούς Εμπορίου
Κατεύθυνση Β: Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική Οικονομία
Πολιτική Οικονομία της Ε.Ε.
Δίκαιο Ανταγωνισμού και Εποπτείας Αγορών Ε.Ε.