Υποστήριξη σπουδών

Οι προπτυχιακές σπουδές υποστηρίζονται από μια σειρά δράσεων, υποδομών και διαδικασιών του Τμήματος:

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Οι καθηγητές-σύμβουλοι είναι μέλη του Δ.Ε.Π. του Τμήματος. Αποστολή τους είναι να κατευθύνουν τους σπουδαστές κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης τους σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος και τις δικές τους κλίσεις. Σκοπός της συνεργασίας αυτής είναι η εξεύρεση των ορθότερων κατά το δυνατόν επιλογών μαθημάτων σε σχέση με τις επιθυμητές εξειδικεύσεις και τα ενδιαφέροντα των σπουδαστών. Παράλληλα, οι καθηγητές-σύμβουλοι είναι σε τακτική επαφή με τους σπουδαστές, για να ενημερώνονται και να βοηθούν στην επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν κατά την εκπαίδευσή τους. Για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του θεσμού ορίζονται συνολικά τέσσερις καθηγητές-σύμβουλοι, ένας για κάθε έτος σπουδών.

Σύμβουλοι σπουδών

ΩΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Κάθε μέλος Δ.Ε.Π., Ε.Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. ή διδάσκων/ουσα σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80 υποχρεούται να διαθέτει τουλάχιστον δύο ώρες εβδομαδιαίως για την επίσκεψη φοιτητών προς συζήτηση θεμάτων σχετικών με τα διδασκόμενα μαθήματα και τις εργασίες.

Όσον αφορά στις λοιπές υποχρεώσεις παρουσίας των μελών Δ.Ε.Π., Ε.Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. ή διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80 στο Πανεπιστήμιο ισχύουν τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία καθώς και από τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων του Τμήματος και των οργάνων του Πανεπιστημίου.

Ώρες Γραφείου

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Για τη διευκόλυνση της επιστημονικής έρευνας και της διάδοσης των γνώσεων, στο Πανεπιστήμιο λειτουργεί το Κέντρο Οικονομικής Έρευνας (Κ.Ο.Ε.). Το Κ.Ο.Ε. σε συνεργασία με πανεπιστημιακούς φορείς, δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς, ιδιωτικές επιχειρήσεις καθώς και διεθνείς οργανισμούς, βοηθά στην προώθηση της ερευνητικής και επιμορφωτικής δραστηριότητας του Πανεπιστημίου. Στα ερευνητικά προγράμματα του Κ.Ο.Ε. μπορούν να απασχολούνται και φοιτητές με εισήγηση των υπεύθυνων ερευνητών.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Εκτός από τις υποτροφίες που χορηγούνται από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, και άλλα κοινωφελή ιδρύματα και οργανισμούς, στο Πανεπιστήμιο λειτουργεί και το Ίδρυμα Χαλκιοπούλου για τον ίδιο σκοπό. Υποτροφίες χορηγούνται σε σπουδαστές που διακρίνονται στις σπουδές τους αλλά διαθέτουν περιορισμένους οικονομικούς πόρους. Πληροφορίες παρέχονται από την Γραμματεία του Ιδρύματος Χαλκιοπούλου. Το Τμήμα, επίσης, έχει θεσπίσει  υποτροφία στη μνήμη του Καθηγητή Θ. Γεωργακόπουλου. Η υποτροφία αυτή, ύψους 1000 ευρώ, θα δίνεται στον αριστούχο πτυχιούχο του τμήματος, στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους. Eπίσης το Τμήμα χορηγεί τουλάχιστον μία υποτροφία σε φοιτητή/ες που έχουν βαθμολογηθεί με δέκα (10) στη Διπλωματική Εργασία

ΣΕΙΡΑ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

Για την ενημέρωση τόσο των φοιτητών και του διδακτικού προσωπικού του Πανεπιστημίου όσο και του ευρύτερου κοινού, το Τμήμα οργανώνει ανοικτά σεμινάρια πάνω σε τρέχοντα θέματα Ευρωπαϊκής Ενοποίησης. Στα σεμινάρια αυτά καλούνται ειδικοί ομιλητές για κάθε θέμα, τόσο από τον πανεπιστημιακό χώρο όσο και από το χώρο των παραγωγικών τάξεων ή στελέχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων Οργανισμών. Αν και η παρακολούθηση των σεμιναρίων αυτών δεν είναι υποχρεωτική, συνιστάται στους σπουδαστές του Τμήματος να τα παρακολουθούν ανελλιπώς.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΞΕΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

Στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος Διαπανεπιστημιακών Ανταλλαγών ΣΩΚΡΑΤΗΣ φοιτητές του Τμήματος μπορούν να φοιτήσουν ορισμένα εξάμηνα σε αντίστοιχα Τμήματα ξένων Πανεπιστημίων. Τα περισσότερα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος διατηρούν επίσης στενές επιστημονικές σχέσεις με ξένα Πανεπιστήμια πράγμα που συντελεί στην ταχύτερη προσαρμογή της εκπαίδευσης και της έρευνας στα διεθνή δεδομένα.