Συγκριτική Πολιτική και Διακυβέρνηση

Κωδικός: 
4129
Εξάμηνο: 
6ο
Μαθήματα Κατευθύνσεων
Κατεύθυνση Β: Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική Οικονομία

ΤΥΠΟΣ MΑΘΗΜΑΤΟΣ: Υποχρεωτικό B’ Κατεύθυνσης

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝAΔΩΝ: 6 πιστωτικές  μονάδες

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Κατανόηση βασικών εννοιών της πολιτικής επιστήμης στο πεδίο της συγκριτικής πολιτικής και διακυβέρνησης.
Χρήση των εννοιών αυτών στην ανάλυση και κατανόηση της σύγχρονης κοινωνικής, πολιτικής και οικονομικής πραγματικότητας, με έμφαση στις ανεπτυγμένες φιλελεύθερες δημοκρατίες.
Σύγκριση και αξιολόγηση διαφορετικών συστημάτων οργάνωσης της πολιτικής και διακυβέρνησης στα σύγχρονα κράτη.

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ:  Κανένα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

ΚΡΑΤΗ ΚΑΙ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ: Δημοκρατία - Απολυταρχική εξουσία.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ: Πολιτική κουλτούρα - Πολιτική επικοινωνία - Πολιτική συμμετοχή - Εκλογές και ψηφοφόροι - Πολιτικά κόμματα - Ομάδες συμφερόντων.
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: Η διαδικασία διαμόρφωσης και άσκησης της πολιτικής - Πολιτική οικονομία.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗ

  • Hague and Harrop, Συγκριτική Πολιτική και Διακυβέρνηση, Εκδόσεις Κριτική, νεότερη έκδοση 2011.
  • Roskin et al., Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη, Εκδόσεις Επίκεντρο.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ  ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ: Διαλέξεις.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ/ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ:  Γραπτές εξετάσεις (100%). Λαμβάνεται επιπλέον υπόψη η ενεργός συμμετοχή των φοιτητών στις διαλέξεις.

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:  Ελληνική.