Ιστορία Οικονομικών Θεωριών

Κωδικός: 
4147
Εξάμηνο: 
5ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝAΔΩΝ: 6 πιστωτικές μονάδες

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Το μάθημα στοχεύει στην κατανόηση του τρόπου γένεσης και ανάπτυξης της οικονομικής θεωρίας. Έμφαση δίνεται στον ιστορικό χαρακτήρα των οικονομικών θεωριών και πώς τα ποικίλα κοινωνικοοικονομικά φαινόμενα επηρεάζουν και διαμορφώνουν την εξέλιξη της οικονομικής θεωρίας. Στο πλαίσιο αυτό θα διερευνηθούν διάφορα ρεύματα σκέψης και θα δοθούν απαντήσεις σε κλασικά θέματα αλλά και σε πιο σύγχρονα προβλήματα. Η επαφή των φοιτητών/τριών με την ιστορική εξέλιξη της οικονομικής επιστήμης θα τους βοηθήσει να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη και ικανότητα και να αποκτήσουν τις απαραίτητες βάσεις για την κατανόηση των σύγχρονων θεωρητικών αναλύσεων. Στα περισσότερα θέματα που θα αναπτυχθούν η μεθοδολογία διδασκαλίας θα είναι α) η παρουσίαση των ιστορικών οικονομικών δεδομένων, β) η ανάπτυξη των θεωριών της κάθε σχολής σκέψης, γ) η παρουσίαση μαθηματικού υποδείγματος και δ) η κριτική στην ερμηνευτική ικανότητα του κάθε μοντέλου πάνω στα εμπειρικά δεδομένα της εποχής. Θα δοθεί επίσης έμφαση την επιρροή της εξέλιξης της ιστορίας και των οικονομικών θεωριών στην οικονομική και κοινωνική συμπεριφορά των ανθρώπων σήμερα.

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ: Γνώση(εισαγωγικής) μικροοικονομικής και μακροοικονομικής θεωρίας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

- Παρουσίαση της ιστορικής πορείας της οικονομίας από την αυγή του πολιτισμού μέχρι και σήμερα.
- Οικονομικές ιδέες και παραινέσεις των αρχαίων Ελλήνων και των Σχολαστικών. Οικονομικές προτάσεις των εμποροκρατών και προκλασικές οικονομικές θέσεις.
- Η Κλασική Σχολή: οι πρωταγωνιστές και η ηθική φιλοσοφία του κλασικού συστήματος. Οι θεωρίες περί αξίας και διανομής, η οικονομική ανάπτυξη, και τα νομισματικά ζητήματα. Ανάπτυξη μαθηματικών μοντέλων για την κατανόηση της σκέψης του Adam Smith και Ricardo. Παρουσίαση του μαλθουσιανού υποδείγματος.
- Οι Σοσιαλιστές και ο Μarx. Η Ιστορική και Θεσμική Σχολή: γενικές θέσεις και μεθοδολογία.
- Η οριακή επανάσταση και η Νεοκλασική σχολή (Veblen, Jevons, Walras, Ρareto, Marshall): Θεωρία αξίας και ισορροπία αγοράς, μεθοδολογικές προτάσεις. Η παρουσίαση του υποδείγματος για την ανάλυση της κατά Pareto κατανομής.
- Η Κεϋνσιανή επανάσταση και οι συνέπειές της. Ο οικονομικός ρόλος του κράτους. Οικονομική δικαιοσύνη και κοινωνικές επιλογές.
- Η εξέλιξη των μακροοικονομικών θεωριών. Schumpeter, Lucas, Milton Friedman and Monetarism.
- Σύγχρονες προσεγγίσεις τις οικονομικής θεωρίας. Εστίαση της έρευνας σε στις βιολογικές, ιστορικές επιρροές και θεσμικές πτυχές του παρελθόντος στη οικονομική και κοινωνική συμπεριφορά των ανθρώπων σήμερα. (Oded Galor, Daron Acemoglu). Τα πειραματικά οικονομικά.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ

  • Screpanti, E. και Zamagni S., Η Ιστορία της Οικονομικής Σκέψης, Τυπωθήτω: Γιώργος Δαρδανός, Αθήνα, 2004.
  • Ιστορία Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής, 2η Έκδοση, Τσουλφίδης Ελευθέριος

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ:  Διαλέξεις

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ/ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1. Γραπτές εξετάσεις (100%) είτε
2. Γραπτές εξετάσεις (85%) και ομαδική εργασία (15%).

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Ελληνική.