Ιστορία Οικονομικών Θεωριών

Κωδικός: 
4147
Εξάμηνο: 
5ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝAΔΩΝ: 6 πιστωτικές μονάδες

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Το μάθημα στοχεύει στην κατανόηση του τρόπου γένεσης και ανάπτυξης της οικονομικής θεωρίας. Έμφαση δίνεται στον ιστορικό χαρακτήρα των οικονομικών θεωριών και πώς τα ποικίλα κοινωνικοοικονομικά φαινόμενα επηρεάζουν και διαμορφώνουν την εξέλιξη της οικονομικής θεωρίας. Στο πλαίσιο αυτό θα διερευνηθούν διάφορα ρεύματα σκέψης και θα δοθούν απαντήσεις σε κλασικά θέματα αλλά και σε πιο σύγχρονα προβλήματα. Η επαφή των φοιτητών/τριών με την ιστορική εξέλιξη της οικονομικής επιστήμης θα τους βοηθήσει να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη και ικανότητα και να αποκτήσουν τις απαραίτητες βάσεις για την κατανόηση των σύγχρονων θεωρητικών αναλύσεων.

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ: Γνώση(εισαγωγικής) μικροοικονομικής και μακροοικονομικής θεωρίας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Οικονομικές ιδέες και παραινέσεις των αρχαίων Ελλήνων και των Σχολαστικών. Οικονομικές προτάσεις των εμποροκρατών και προκλασικές οικονομικές θέσεις. Η Κλασική Σχολή: οι πρωταγωνιστές και η ηθική φιλοσοφία του κλασικού συστήματος. Οι θεωρίες περί αξίας και διανομής, η οικονομική ανάπτυξη, και τα νομισματικά ζητήματα. Οι Σοσιαλιστές και ο Μarx. Η Ιστορική και Θεσμική Σχολή: γενικές θέσεις και μεθοδολογία. Η οριακή επανάσταση και η Νεοκλασική σχολή (Jevons, Μenger, Walras, Ρareto, Marshall, Clark): Θεωρία αξίας και ισορροπία αγοράς, μεθοδολογικές προτάσεις. Η Κεϋνσιανή επανάσταση και οι συνέπειές της. Ο οικονομικός ρόλος του κράτους. Οικονομική δικαιοσύνη και κοινωνικές επιλογές. Η εξέλιξη των μακροοικονομικών θεωριών.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ

  • Screpanti, E. και Zamagni S., Η Ιστορία της Οικονομικής Σκέψης, Τυπωθήτω: Γιώργος Δαρδανός, Αθήνα, 2004.
  • Θεοχάρης, Ρ. Δ., Ιστορία της Οικονομικής Αναλύσεως, Τόμος Α΄ και Β΄, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 1983 (Επανεκδόθηκε από τις Εκδόσεις Παπαζήση ως ενιαίος τόμος το 2010).

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ:  Διαλέξεις

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ/ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Γραπτές εξετάσεις (100%)

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Ελληνική.