Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

Κωδικός: 
4137
Εξάμηνο: 
7ο
Μαθήματα Κατευθύνσεων
Κατεύθυνση Α: Διεθνής Οικονομική και Χρηματοδοτική

ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Υποχρεωτικό Α' Κατεύθυνσης

ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 6 πιστωτικές μονάδες

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:

Το παρόν μάθημα έχει σχεδιαστεί ώστε αρχικά να προσφέρει μια γρήγορη επανάληψη προαπαιτούμενων. Παρουσιάζονται:
Αποτίμηση ομολόγων και προθεσμιακών συμβολαίων. Η σημασία του μέτρου της διάρκειας και της κυρτότητας στη διαχείριση κινδύνου. Διαχείριση χαρτοφυλακίου ομολόγων. Αναμενόμενη Χρησιμότητα, Αποστροφή στον κίνδυνο πριμ κινδύνου. Αξιώματα Συμπεριφοράς Επενδυτή. Θεμελίωση της συνάρτησης Αναμενόμενης Χρησιμότητας. Ορισμός της αποστροφής στον κίνδυνο. Ισοδύναμο βεβαιότητας και ορισμοί του πριμ κινδύνου. Μέτρηση του πριμ κινδύνου με το μέτρο των Pratt-Arrow. Απόλυτη και σχετική αποστροφή στον κίνδυνο. Συνήθεις συναρτήσεις χρησιμότητας. Στοχαστική κυριαρχία πρώτου βαθμού. Στοχαστική κυριαρχία δευτέρου βαθμού. Επενδύσεις χαρτοφυλακίου με αβεβαιότητα μέσου-διακύμανσης. Εναλλακτικά μέτρα κινδύνου. Υπόδειγμα αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων (CAPM) και υπόδειγμα πολλών δεικτών (APT): ιδιότητες, εφαρμογές και εμπειρική αξιολόγηση. Στο τελευταίο μέρος το μάθημα περιλαμβάνει την αποτίμηση των κυριοτέρων παράγωγων προϊόντων. Παρουσιάζονται τα προθεσμιακά συμβόλαια (forward contracts), τα Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (Future contracts), τα προϊόντα ανταλλαγής κινδυνου (swaps) και τα Δικαιώματα προαίρεσης (options). Διαφορετικές μέθοδοι αποτίμησης θα παρουσιαστούν, βασισμένες στο μοντέλο των Black-Scholes (συνεχή χρόνο) και στο διωνυμικό μοντέλο μιας και πολλών περιόδων (διακριτό χρόνο). Τέλος, αναλύεται η χρήση των παράγωγων προϊόντων στη διαχείριση των χαρτοφυλακίων.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Αξιολόγηση Ομολόγων. Ευαισθησία ομολόγων σε αλλαγές επιτοκίων
2. Διαχείριση χαρτοφυλακίου Ομολογων
3. Τωρινά και μελλοντικά επιτόκια και η καμπύλη επιτοκιακών αποδόσεων (yield curve). Θεωρίες της καμπύλης επιτοκιακών αποδόσεων.
4. Αναμενόμενη Χρησιμότητα, Αποστροφή στον Κίνδυνο & το Risk-Premium
5. Στοχαστική Κυριαρχία
6. Σχέση Απόδοσης-Κινδύνου και Αποστροφή στον Κίνδυνο.
7. Επιλογή Χαρτοφυλακίου: Θεωρία κατά Markowitz
8. Εναλλακτικά μέτρα κινδύνου
9. Υπόδειγμα Αποτίμησης Περιουσιακών Στοιχείων (CAPM)
10. Παράγωγα προϊόντα.
11. Χρήση παραγώγων στην αντιστάθμιση κινδύνων χαρτοφυλακίου

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗ

  • Τζαβαλής, Πετραλιάς, Επενδύσεις, Εκδόσεις ΟΠΑ, 2011.
  • T. Copeland, J. Weston, and Κ. Shastri, 2005, Financial Theory and Corporate Policy, Addison-Wesley Publishing Company.
  • Z. Bodie, A. Kane, and A.J. Marcus, 2009, Investments, McGraw-Hill, 7th Edition.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ: Διαλέξεις

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ/ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ:  Ενδιάμεση Εξέταση (40%), Γραπτές Εργασίες (15%), Τελική εξέταση (45%).

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:  Ελληνικά