Βιομηχανική Οργάνωση και Εταιρική Στρατηγική

Κωδικός: 
4132
Εξάμηνο: 
6ο
Μαθήματα Επιλογής

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 6 πιστωτικές μονάδες

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 • Κατανόηση εννοιών επιχειρηματικής στρατηγικής, τόσο ως προς την αντιμετώπιση ζητημάτων που σχετίζονται με το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης, όσο και ως προς την εσωτερική οργάνωση αυτής
 • Γνωριμία με αναλυτικές μεθόδους εύρεσης διαφόρων βέλτιστων τιμολογιακών πολιτικών σε διαφορετικά περιβάλλοντα
 • Κατανόηση της σημασίας που διαδραματίζουν στην αποτελεσματική λειτουργία η κατάλληλη οργάνωση και κινητροδότηση του ανθρώπινου δυναμικού

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ:  Κανένα   
              
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

 1. Πρώτο Μέρος:
 2. Μονοπώλιο: Μονοπροϊοντικό και πολυπροϊοντικό, Γραμμική και μη- γραμμική τιμολόγηση, Ρύθμιση και τιμολόγηση κατά Ramsey
 3. Ολιγοπώλιο και βραχυχρόνιος ανταγωνισμός: Ανταγωνισμό σε ποσότητες και σε τιμές, με ή χωρίς παραγωγικούς περιορισμούς
 4. και δυναμική τιμολόγηση: Συμπαιγνία
 5. Ολιγοπώλιο και είσοδος: Εμπόδια εισόδου, στρατηγικές αποτροπής και αποδοχής εισόδου
 6. Διαφοροποίηση προϊόντων: Κάθετη διαφοροποίηση και ποιότητα, Οριζόντια διαφοροποίηση
 7. Δεύτερο Μέρος
 8. Σχέση εντολής υπό ηθικό κίνδυνο
 9. Θέσεις εργασίας με πολλές δραστηριότητες
 10. Οργάνωση ομάδων
 11. Ομαδικό πνεύμα και σαμποτάζ
 12. Επιδιώξεις καριέρας
 13. Συμπεριφορικές συμβάσεις

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗ

 • Paul Belleflame & Martin Peitz, “Βιομηχανική Οργάνωση: Αγορές και Στρατηγική” (Εκδόσεις Σοφία, Θεσσαλονίκη, 2016)
 • Γιάννης Κατσουλάκος, “Θεωρία Βιομηχανικής Οργάνωσης” (Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα 2015)
 • Paul Milgrom and John Roberts (1992), Economics, Organization and Management, Prentice Hall 1992
 • John Roberts (2004), The Modern Firm: organizational design for performance and growth, Oxford University Press

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ: Διαλέξεις και διανομή φυλλαδίων προβλημάτων για επίλυση στο σπίτι

ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ/ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ: Τελική γραπτή εξέταση

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : Ελληνικά ή Αγγλικά