Πρακτική Άσκηση

                               


 

Οι φοιτητές του Τμήματος είναι δυνατόν να κάνουν Πρακτική Άσκηση σε εταιρείες του ιδιωτικού και του ευρύτερου δημοσίου τομέα, όπως τράπεζες, ερευνητικά ινστιτούτα, πολυεθνικές εταιρείες, υπό την προϋπόθεση ότι είναι φοιτητές τουλάχιστον του τρίτου έτους σπουδών.

Επιπλέον θα πρέπει οι  τριτοετείς  φοιτητές να έχουν εξετασθεί επιτυχώς σε τουλάχιστον  16 μαθήματα, οι τεταρτοετείς φοιτητές σε τουλάχιστον  20 μαθήματα, οι φοιτητές του  πέμπτου έτους  σε τουλάχιστον  24 μαθήματα, οι φοιτητές του  έκτου έτους  σε τουλάχιστον  30 μαθήματα, και οι φοιτητές του εβδόμου και πάνω έτους σε τουλάχιστον  36 μαθήματα, μέχρι την προηγούμενη εξεταστική περίοδο από την αίτηση τους.

Οι φοιτητές απασχολούνται για χρονικό διάστημα τριών μηνών, με μερική ή πλήρη απασχόληση.

Στην περίπτωση όπου υπάρχουν περισσότερες αιτήσεις φοιτητών (που καλύπτουν τις παραπάνω προϋποθέσεις επιλογής) από τις διαθέσιμες θέσεις βάσει χρηματοδότησης, η τελική επιλογή των φοιτητών σε κάθε περίοδο πρακτικής άσκησης θα γίνεται με επιπλέον ακαδημαϊκά κριτήρια δηλαδή θα επιλέγονται οι υποψήφιοι με το μεγαλύτερο μέσο όρο βαθμολογίας (μ.ο.). Στην περίπτωση φοιτητών που έχουν τον ίδιο μ.ο., προτεραιότητα έχει ο φοιτητής που έχει εξεταστεί επιτυχώς σε μεγαλύτερο αριθμό μαθημάτων. Eνώ στην περίπτωση φοιτητών που έχουν τον ίδιο μ.ο και έχουν εξεταστεί επιτυχώς στον ίδιο αριθμό μαθημάτων,  προτεραιότητα έχει ο φοιτητής που έχει εξεταστεί επιτυχώς σε μεγαλύτερο αριθμό υποχρεωτικών μαθημάτων.

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών είναι ο Επίκουρος Καθηγητής, Κωνσταντίνου Παναγιώτης. 

Υπεύθυνος διαχείρισης της Πρακτικής Άσκησης για το Τμήμα ΔΕΟΣ στο Κεντρικό Γραφείο Πρακτικής Άσκησης είναι ο κ. Ρούσσος Αντώνης, Ελπίδος 13, 3ος Όροφος, 210-8203 806, roussos@aueb.gr (Ώρες Γραφείου 11:00 – 13:00)

Η Πρακτική Άσκηση είναι μάθημα επιλογής, το οποίο δεν προσμετράται στον βαθμό Πτυχίου.

Το Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών»  υλοποιείται μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ)  και από Εθνικούς Πόρους

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ