Πρακτική Άσκηση

                               


ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΌ ΕΤΟΣ 2021-2022

Η Πρακτική Άσκηση στο Τμήμα θεσμοθετήθηκε με απόφαση της 2ης Συνεδρίασης του Ακαδημαϊκού Έτους 2010-2011 της Γενικής Συνέλευσης  του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών  την 30-11-2010. Οι φοιτητές του Τμήματος είναι δυνατόν να κάνουν Πρακτική Άσκηση σε εταιρείες του ιδιωτικού και του ευρύτερου δημοσίου τομέα, όπως τράπεζες, ερευνητικά ινστιτούτα, πολυεθνικές εταιρείες, υπό την προϋπόθεση ότι είναι φοιτητές τουλάχιστον του τρίτου έτους σπουδών.

Το Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών»  υλοποιείται μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ)  και από Εθνικούς Πόρους

Εναλλακτικά, σε περίπτωση που δεν υπάρχουν κονδύλια ΕΣΠΑ κάποια περίοδο, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν στο ιδιωτικό αυτοχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΟΠΑ 2016-2020». Στο πρόγραμμα αυτό η χρηματοδότηση γίνεται εξ' ολοκλήρου από την εταιρεία, η οποία αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει το ποσό που αφορά την αποζημίωση και την ασφάλιση έναντι ατυχήματος του φοιτητή σε τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων και Έρευνας του ΟΠΑ μετά το πέρας της πρακτικής άσκησης

Οι φοιτητές μπορούν να συμμετάσχουν μόνο μια φορά στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος (είτε με κονδύλια ΕΣΠΑ είτε με άλλους πόρους)

Βάσει του Οδηγού Εκπόνησης Πρακτικής Άσκησης προπτυχιακών φοιτητών/τριων ΟΠΑ, στο πλαίσιο του Προγράμματος “Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών”, ο οποίος εγκρίθηκε στην 13η Συνεδρίαση Συγκλήτου/28.04/2021, επικαιροποιήθηκε το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών στην 12η Συνεδρίαση Ακαδ. έτους 2020-2021 της Συνέλευσης του Τμήματος/21.05.2021:

Κανονισμός Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης Tμήματος ΔΕΟΣ

                            

Συγκεκριμένα η Πρακτική Άσκηση στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών.

I. Αποτελεί μάθημα επιλογής σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος με κωδικό μαθήματος 4170 & 4171 και λαμβάνει έξι (6) ECTS (πιστωτικές μονάδες), οι οποίες δεν συμμετέχουν στο βαθμό και στα μαθήματα για τη λήψη πτυχίου.

ΙΙ. Εκπονείται από φοιτητές/τριες όπου έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον το τρίτο έτος σπουδών. Oι τριτοετείς φοιτητές θα πρέπει να έχουν εξετασθεί επιτυχώς σε τουλάχιστον 16 μαθήματα, οι τεταρτοετείς φοιτητές σε τουλάχιστον 20 μαθήματα, οι φοιτητές του πέμπτου έτους σε τουλάχιστον 24 μαθήματα, οι φοιτητές του έκτου έτους σε τουλάχιστον 30 μαθήματα, και οι φοιτητές του εβδόμου και πάνω έτους σε τουλάχιστον 36 μαθήματα, μέχρι την προηγούμενη εξεταστική περίοδο από την αίτηση τους. 

Οι ελάχιστες ακαδημαϊκές απαιτήσεις (μαθήματα ανά έτος σπουδών) είναι κριτήριο αποκλεισμού (on-off) από τη διαδικασία επιλογής στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης. Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται με βάση τον Οδηγό Εκπόνησης Πρακτικής Άσκησης προπτυχιακών φοιτητών/τριων ΟΠΑ στο πλαίσιο του Προγράμματος “Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών”

ΙΙΙ. Οι ασκούμενοι φοιτητές υποχρεούνται: (α) να δηλώσουν ως μάθημα την "ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ" στο εξάμηνο που την υλοποιούν και (β) να παραδώσουν την εργασία του μαθήματος σύμφωνα με τις εκάστοτε προδιαγραφές ώστε να λάβουν προβιβάσιμο βαθμό. Πρότυπο της εργασίας θα βρείτε στο eclass. Σε περίπτωση που η εργασία δεν λάβει προβιβάσιμο βαθμό, δίνεται η δυνατότητα να κατατεθεί εκ νέου στην επόμενη εξεταστική περίοδο. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση να κατατεθεί εργασία και να λάβει προβιβάσιμο βαθμό για να μπορέσει να ολοκληρωθεί επιτυχώς η πρακτική άσκηση και να καταβληθεί η αποζημίωση. Για συμμετοχή στη καλοκαιρινή περίοδο πρακτικής άσκησης, θα πρέπει να δηλωθεί ως μάθημα στην εαρινή περίοδο.

IV. Επιτροπές Αξιολόγησης Αιτήσεων & Ενστάσεων με θητεία μέχρι και τη λήξη του έργου

 • Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης Αιτήσεων:
  Τακτικά Μέλη: Π. Κωνσταντίνου (Επιστημονικός Υπεύθυνος), Θ. Μούτος, Κ. Ρουμανιάς
  Αναπληρωματικά Μέλη: Χ. Μήλλιου, Ν. Τοπάλογλου, Σ. Σκούρας
   
 • Τριμελής Επιτροπή Ενστάσεων 
  Τακτικά Μέλη: Ι. Μπίλιας, Π. Καμμάς, Λ. Πεχλιβάνος
  Αναπληρωματικά Μέλη: Σ. Καλυβίτης, Φ. Κουντούρη, Α. Ντέμος

V. Διάρκεια Πρακτικής Άσκησης

Στο πλαίσιο της ίσης μεταχείρισης και μη διάκρισης των συμμετεχόντων του Ιδρύματος, το διάστημα απασχόλησης ορίζεται σε 3 μήνες πλήρους απασχόλησης ή 6 μήνες μερικής απασχόλησης (η πλήρης απασχόληση υπολογίζεται 40 ώρες εβδομαδιαίως και η μερική απασχόληση 20 ώρες εβδομαδιαίως)».

VI. Καταβολή αποζημίωσης

Για 3 μήνες πλήρους απασχόλησης το συνολικό ποσό αποζημίωσης του /της φοιτητή/τριας ανέρχεται στα 809,67€, ενώ για 6 μήνες μερικής απασχόλησης η συνολική αποζημίωση ανέρχεται στα 779,34€.


Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών είναι ο Επίκουρος Καθηγητής, Κωνσταντίνου Παναγιώτης. 

Υπεύθυνος διαχείρισης της Πρακτικής Άσκησης για το Τμήμα ΔΕΟΣ στο Κεντρικό Γραφείο Πρακτικής Άσκησης είναι ο κ. Ρούσσος Αντώνης, Ελπίδος 13, 3ος Όροφος, 210-8203 806, roussos@aueb.gr (Ώρες Γραφείου 11:00 – 13:00) 


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ