Θέματα Διεθνούς Οικονομίας

Κωδικός: 
4162
Εξάμηνο: 
6ο
Μαθήματα Επιλογής
Διδάσκων: 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 6  πιστωτικές μονάδες

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

α) Έχουν αναπτύξει ένα σύνολο αναλυτικών εργαλείων και μπορούν να τα εφαρμόσουν για την ερμηνεία και αντιμετώπιση ζητημάτων μακροοικονομικής ανάλυσης ανοικτής οικονομίας.
β) Περιγράφουν και αναλύουν του βασικούς λογαριασμούς του ισοζυγίου πληρωμών καθώς και πώς μετράται η καθαρή επενδυτική θέση μιας χώρας.
γ) Κατανοούν τους βασικούς προσδιοριστικούς παράγοντες του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και να αναλύουν τις επιδράσεις διαταραχών στην διαδικασία προσαρμογής του ισοζυγίου και στις διεθνείς κινήσεις κεφαλαίων.
δ) Αξιολογούν τα ελλείμματα/πλεονάσματα των ισοζυγίων, αναλύοντας τις συνθήκες κάτω από τις οποίες αυτά μπορούν να θεωρηθούν επιθυμητά ή/και άριστα.
ε) Περιγράφουν τους τρόπους μέτρησης της εμπορικής ή/και χρηματοοικονομικής ολοκλήρωσης και τη σημασία τους για την διαδικασία παγκοσμιοποίησης.
στ) Κατανοούν γιατί ορισμένες χώρες είναι εμφανώς περισσότερο χρηματοοικονομικά ολοκληρωμένες σε σχέση με άλλες, και να μπορούν να εξηγήσουν τους παράγοντες στους οποίους οφείλονται οι διαφορές.

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ:  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. Εισαγωγή: Παγκόσμιες Χρηματοπιστωτικές Αγορές
2. Λογιστική του Ισοζυγίου Διεθνών Πληρωμών
3. Υπόδειγμα Μικρής Ανοικτής Οικονομίας
4. Καθεστώτα Συναλλαγματικών Ισοτιμιών και Παρέμβαση της Κεντρικής Τράπεζας
5. Διεθνείς Χρηματοοικονομικές Κρίσεις
6. Δημοσιονομική Πολιτική και Μακροοικονομική Σταθεροποίηση στην Ευρωζώνη
7. Μακροοικονομικά της Μετανάστευσης & Πρόσφατες Μεταναστευτικές Τάσεις στην Ευρώπη
8. Μεταναστευτικές Εκροές στη Δεκαετή Ελληνική Κρίση
9. Οικονομικές Ανισότητες
10. Η Οικονομική Κρίση της Πανδημίας Covid-19

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗ

  • Krugman, P.R., Obstfeld, M. και Melitz, M. (2016) Διεθνής Οικονομική: Θεωρία και πολιτική (4η βελτιωμένη έκδοση, ΚΡΙΤΙΚΗ)
  • Schmitt-Grohé, S., Uribe, M. and M. Woodford (2021). International Macroeconomics, in preparation for Princeton University Press (στα αγγλικά). http://www.columbia.edu/~mu2166/UIM/

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ: Διαλέξεις, συγγραφή και παρουσίαση εργασιών

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ/ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ: Γραπτές εξετάσεις (70%), εργασία (30%)

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ:  Ελληνική