Θέματα Διεθνούς Οικονομίας

Κωδικός: 
4162
Εξάμηνο: 
6ο
Μαθήματα Επιλογής
Διδάσκων: 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 6  πιστωτικές μονάδες

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

α) Έχουν αναπτύξει ένα σύνολο αναλυτικών εργαλείων και μπορούν να τα εφαρμόσουν για την ερμηνεία και αντιμετώπιση ζητημάτων μακροοικονομικής ανάλυσης ανοικτής οικονομίας.
β) Περιγράφουν και αν αναλύουν του βασικούς λογαριασμούς του ισοζυγίου πληρωμών καθώς και πως μετράται η καθαρή επενδυτική θέση μιας χώρας.
γ) Κατανοούν τους βασικούς προσδιοριστικούς παράγοντες του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και να αναλύουν τις επιδράσεις διαταραχών στην διαδικασία προσαρμογής του ισοζυγίου και στις διεθνείς κινήσεις κεφαλαίων.
δ) Αξιολογούν τα ελλείμματα/πλεονάσματα των ισοζυγίων, αναλύοντας τις συνθήκες κάτω από τις οποίες αυτά μπορούν να θεωρηθούν επιθυμητά ή/και άριστα.
ε) Περιγράφουν τους τρόπους μέτρησης της εμπορικής ή/και χρηματοοικονομικής ολοκλήρωσης και της σημασία τους για την διαδικασία παγκοσμιοποίησης.
στ) Αξιολογούν τους βασικούς προσδιοριστικούς παράγοντες πίσω από την διαδικασία εμπορικής ολοκλήρωσης των χωρών και να εξηγούν πως η διαδικασία αυτή μεταβάλλεται στο χρόνο.
ζ) Κατανοούν γιατί ορισμένες χώρες είναι εμφανώς περισσότερο χρηματοοικονομικά ολοκληρωμένες σε σχέση με άλλες, και να μπορούν να ξηγήσουν τους παράγοντες στους οποίους οφείλονται οι διαφορές.
 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ:  Δεν υπάρχουν τυπικά προαπαιτούμενα, συστήνεται οι φοιτητές να έχουν καλές γνώσεις μικροοικονομικής, μακροοικονομικής, οικονομετρίας και διεθνούς οικονομικής.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1. Εισαγωγή: Παγκόσμιες Χρηματοπιστωτικές Αγορές (Χρηματοοικονομική ολοκλήρωση και παγκοσμιοποίηση, Διεθνής διαφοροποίηση και μετάδοση διαταραχών μέσω των χρηματοπιστωτικών αγορών)
  2. Λογιστική ισοζυγίου πληρωμών (ταυτότητες εθνικών λογαριασμού και μέτρηση του πλούτου σε ανοικτές οικονομίες, προσέγγιση της αγοράς περιουσιακών στοιχείων για τον προσδιορισμό της ονομαστικής συναλλαγματικής ισοτιμίας).
  3. Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών: καθοριστικοί παράγοντες (φερεγγυότητα και ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, μικρές ανοιχτές οικονομίες: προσαρμογή σε μόνιμες και παροδικές διαταραχές, αβεβαιότητα και ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, ισορροπία με την παραγωγή)
  4. Παγκόσμιες ανισορροπίες (παγκόσμιες ανισορροπίες και ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, παγκόσμιες ανισορροπίες και παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση, διεθνής δυναμική προσαρμογή, ανισορροπίες των χωρών της Ευρωζώνης).
  5. Συστήματα συναλλαγματικών ισοτιμιών και παρέμβαση των Κεντρικών Τραπεζών (Το τρίλημμα της νομισματικής πολιτικής, δημοσιονομική πολιτική με σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες, κρίσεις του ισοζυγίου πληρωμών).
  6. Παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές κρίσεις (χρηματοπιστωτικές κρίσεις και αποτελέσματα του ισολογισμού, (εθνικές) κρίσεις χρεών, φούσκες στις διεθνείς αγορές και κατάρρευση της αγοράς).

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗ

  • Feenstra, R. και A. Taylor (2013) Διεθνής Οικονομική (Ενιαίο, 2η έκδοση, Εκδόσεις Επίκεντρο)
  • Krugman, P.R., Obstfeld, M. και Melitz, M. (2016) Διεθνής Οικονομική: Θεωρία και πολιτική (4η βελτιωμένη έκδοση, ΚΡΙΤΙΚΗ)

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ: Διαλέξεις, συγγραφή και παρουσίαση εργασιών

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ/ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ: Γραπτές εξετάσεις (70%), εργασία (30%)

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ:  Ελληνική