Χρηματοοικονομική Λογιστική

Κωδικός: 
4103
Εξάμηνο: 
1ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 6 πιστωτικές μονάδες

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα κατανοήσουν το θεωρητικό πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής βάσει Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Θα είναι, επιπλέον, σε θέση να κατανοούν γενικά τη λειτουργία των διαφόρων λογαριασμών που απαρτίζουν τις οικονομικές καταστάσεις (κατάσταση συνολικών αποτελεσμάτων χρήσης, κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων, ισολογισμός, σημειώσεις) και να μπορούν καταρτίσουν τις βασικές από αυτές βάσει απλών παραδειγμάτων. Επίσης, θα μπορούν να περιγράψουν τα βασικά στάδια του λογιστικού κύκλου και τη λειτουργία των βασικών λογιστικών βιβλίων (ημερολόγιο, γενικό καθολικό), να αναλύσουν απλά οικονομικά γεγονότα και τις συνέπειές τους στη λογιστική ισότητα και να καταχωρίσουν βασικές ημερολογιακές εγγραφές, εγγραφές προσαρμογής και εγγραφές κλεισίματος και προσδιορισμού του αποτελέσματος. Τέλος, θα είναι σε θέση να καταρτίσουν το ισοζύγιο και να καταλαβαίνουν βασικά θέματα λογιστικής αποσβέσεων, απαιτήσεων και αποθεμάτων.

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ:  Κανένα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Το μάθημα περιλαμβάνει τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:
1. Θεωρητικό πλαίσιο λογιστικής
2. Ισολογισμός
3. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης, Κατάσταση Συνολικών Αποτελεσμάτων Χρήσης, Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων και Σημειώσεις
4. Λογιστικός Κύκλος: Ημερολόγιο, Γενικό Καθολικό, Ισοζύγιο, ανάλυση οικονομικών γεγονότων και των συνεπειών τους στη λογιστική ισότητα, εγγραφές προσαρμογής, εγγραφές κλεισίματος και προσδιορισμού του αποτελέσματος
5. Μέθοδοι διενέργειας αποσβέσεων
6. Εισαγωγή στη λογιστική αποθεμάτων και απαιτήσεων

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗ:

  • Μπάλλας και Χέβας (2022). Λογιστική: Χρηματοοικονομικές Αναφορές σύμφωνα με τα Ελληνικά και τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, Εκδόσεις Μπένου.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ: Διαλέξεις που συνδυάζουν τη θεωρητική ανάλυση των λογιστικών εννοιών με την πρακτική εφαρμογή και επίλυση σημαντικού αριθμού ασκήσεων και προβλημάτων.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ/ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ:  Γραπτή εξέταση: 100%

Η γραπτή εξέταση περιλαμβάνει 4 θέματα ασκήσεων, που βασίζονται στη διδακτέα ύλη του μαθήματος.

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:  Ελληνικά