Οικονομικό Δίκαιο

Κωδικός: 
4107
Εξάμηνο: 
1ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ:  6 πιστωτικές μονάδες

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι συμμετέχοντες θα πρέπει:

  1. Να έχουν κατανοήσει τις σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ κράτους και οικονομίας, τους ελεγκτικούς θεσμούς και τα κίνητρα ανάπτυξης της οικονομίας.
  2. Να έχουν κατανοήσει τις βασικές αρχές λειτουργίας της αγοράς, τους τρόπους προστασίας των καταναλωτών και τις θεμελιώδεις αρχές του ανταγωνισμού.  
  3. Να κατανοούν τα όρια ανάπτυξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας, την έννοια του γενικού συμφέροντος και τον τρόπο προστασίας του.
  4. Να κατανοούν τις ρυθμιστικές εξελίξεις, να τις αναλύουν και να σχεδιάζουν τη δράση τους σύμφωνα με αυτές.

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ:  Κανένα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Σκοπός του μαθήματος είναι να διδάξει στον φοιτητή τη συμβολή της νομικής επιστήμης στη ρύθμιση της οικονομίας. Μέσω του μαθήματος, ο φοιτητής εξοικειώνεται με τα χαρακτηριστικά της νομικής επιστήμης, την επίδραση της οικονομικής ρύθμισης στη λειτουργία των οικονομικών σχέσεων και τις εκατέρωθεν επιρροές που αναπτύσσονται μεταξύ των δύο επιστημών, της νομικής και της οικονομικής επιστήμης. Τα θέματα του μαθήματος καλύπτουν τις κυριότερες μορφές της οικονομικής ρύθμισης, ταξινομούμενες σε δύο μεγάλες ενότητες, εκ των οποίων η πρώτη αφορά το δίκαιο του κρατικού παρεμβατισμού, ενώ η δεύτερη το δίκαιο της αγοράς. Ειδικότερα αναπτύσσονται τα χαρακτηριστικά της νομικής επιστήμης, το οικονομικό σύνταγμα, το δημοσιονομικό πλαίσιο, τα κίνητρα ανάπτυξης,  ο έλεγχος της αγοράς και οι ρυθμιστικές αρχές,  η ελευθερία των συμβάσεων και το δίκαιο του καταναλωτή, στοιχεία εμπορικού δικαίου και ο ανταγωνισμός.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗ

  • Πλιάκος Α., Εισαγωγή στο Οικονομικό Δίκαιο, 2η έκδοση (2021), εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη.

Τρόπος παράδοσης μαθήματος και διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι: Διαλέξεις με διαδραστικό χαρακτήρα, που συνδυάζουν αναλύσεις παραδειγμάτων και μελετών περιπτώσεων και διεξαγωγή δύο προόδων αξιολογικού, πρακτικού και γνωσιολογικού  χαρακτήρα.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ: Διαλέξεις

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ/ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ:

Γραπτή εξέταση: 70 %.
Οι ερωτήσεις ζητούν 1) εκτενείς γραπτές απαντήσεις και προϋποθέτουν καλή και σε βάθος κατανόηση του περιεχομένου του μαθήματος, 2) χρήση αξιολογικής ικανότητας εννοιών, ρυθμιστικών συνόλων και νομολογιακών εφαρμογών, 3) να δοθούν λύσεις σε μελέτες περιπτώσεων.
Πρόοδοι: 30%
Δύο πρόοδοι, έκαστη με τέσσερις ερωτήσεις θεωρητικού, αξιολογικού και πρακτικού χαρακτήρα, ζητούν από τους συμμετέχοντες να πιστοποιήσουν την κατανόηση των διαλέξεων, όσον αφορά τη θεωρία, την αξιολόγηση των ρυθμίσεων και των πρακτικών εφαρμογών τους.

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Ελληνικά