Σεμινάριο και Διπλωματική Εργασία (X2)

Εξάμηνο: 
8o
Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚΩΔΙΚΟΣ: 4201 & 4500
ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:  Προπτυχιακό
ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ:  4o
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝAΔΩΝ:  12 πιστωτικές  μονάδες

Συντονιστής: ΚΑΤΣΙΜΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

Οργάνωση του μαθήματος Σεμινάριο και Διπλωματική Εργασία & Οδηγίες για την εκπόνηση διπλωματικών εργασιών