Οικονομικά Κοινωνικών Πολιτικών Ε.Ε.

Κωδικός: 
4133
Εξάμηνο: 
7ο
Μαθήματα Κατευθύνσεων
Κατεύθυνση Β: Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική Οικονομία

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:  Υποχρεωτικό Β' Κατεύθυνσης

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 6 πιστωτικές  μονάδες

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  • Κατανόηση των σημαντικότερων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι χώρες της ΕΕ στο χώρο της Κοινωνικής Πολιτικής
  • Χρήση εργαλείων της οικονομικής θεωρίας για την ανάλυση αυτών των προβλημάτων
  • Ερμηνεία ποσοτικών οικονομικών δεδομένων και κατανόηση αποτελεσμάτων ποιοτικών και ποσοτικών αναλύσεων σε ζητήματα κοινωνικής πολιτικής
  • Συγκριτική αποτίμηση εναλλακτικών κοινωνικών πολιτικών
  • Πρόβλεψη αποτελεσμάτων συγκεκριμένων μέτρων κοινωνικής πολιτικής
  • Αποτύπωση και αξιολόγηση της κτηθείσας γνώσης σε συγκεκριμένο πεδίο με συνθετικές διαδικασίες σε κείμενο μεσαίου μεγέθους (long essay)
  • Παρουσίαση σε ακροατήριο των βασικών αποτελεσμάτων έρευνας σε συγκεκριμένο πεδίο

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ: Δεν υπάρχουν τυπικά προαπαιτούμενα, αλλά είναι χρήσιμο οι φοιτητές να έχουν καλές γνώσεις δημόσιας οικονομικής και μικρο-οικονομικής.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. Οικονομικά θεμέλια της Κοινωνικής Πολιτικής
2. Η πολιτική οικονομία του κράτους πρόνοιας
3. Τυπολογίες κράτους πρόνοιας
4. Συντάξεις γήρατος: Θεωρία και πρακτική στην Ελλάδα και την ΕΕ
5. Πολιτικές δημόσιας υγείας: Θεωρία και πρακτική στην Ελλάδα και την ΕΕ
6. Πολιτικές ασφάλισης ανεργίας: Θεωρία και πρακτική στην Ελλάδα και την ΕΕ
7. Πολιτικές καταπολέμησης της φτώχειας: Θεωρία και πρακτική στην Ελλάδα και την ΕΕ

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗ

  • Μ. Ματσαγγάνης «Η κοινωνική πολιτική σε δύσκολους καιρούς» (2011, Κριτική).
  • Υφαντόπουλος Γ., Μπαλούρδος Δ. και Νικολόπουλος Κ. «Οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις του κράτους πρόνοιας» (2009, Gutenberg).
  • Barr N. «Economics of the Welfare State» (5th ed., 2012, Oxford University Press).

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ: Διαλέξεις, συγγραφή και παρουσίαση εργασιών

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ/ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ: Γραπτές εξετάσεις (70%), εργασία (30%)

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : Ελληνική