Χρηματοδοτική

Κωδικός: 
4106
Εξάμηνο: 
3ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΩΝ  ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 6 πιστωτικές μονάδες

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:

Στόχος του μαθήματος είναι να κάνει μια εισαγωγή στην χρηματοδοτική. Παρουσιάζεται η χρονική αξία του χρήματος, η παρούσα αξία σε μία και πολλές περιόδους, ράντες κτλ. Στη συνέχεια παρουσιάζονται απλές και σύνθετες μορφές προεξόφλησης και κεφαλαιοποίησης (ανατοκισμού) που χρησιμοποιούνται στην ανάλυση των  παρακάτω κεφαλαίων. Γίνεται λεπτομερής ανάλυση στην αξιολόγηση επενδύσεων. Παρουσιάζονται οι επενδυτικοί κανόνες της Καθαρής Παρούσας Αξίας, Εσωτερικού Βαθμού  Απόδοσης, Περίοδος ανάκτησης, Λογιστική απόδοση. Χρησιμοποιώντας τις παραπάνω μεθοδολογίες, παρουσιάζεται ο προγραμματισμός κεφαλαιακών δαπανών διαφορετικής διάρκειας και κλίμακας, και ειδικά θέματα προγραμματισμού κεφαλαιακών δαπανών.
Στη συνέχεια παρουσιάζεται η αποτίμηση ομολόγων, και η ευαισθησία τους σε αλλαγές επιτοκίων. Γίνεται μια εισαγωγή στην σχέση κινδύνου-απόδοσης, παρουσιάζεται το μοντέλο κινδύνου και απόδοσης κατά Markozitz, και αναφέρεται το Υπόδειγμα Αποτίμησης Περιουσιακών Στοιχείων, CAPM.
Τέλος, παρουσιάζεται η κεφαλαιακή δομή και η μερισματική πολιτική των επιχειρήσεων, καθώς και η αποτελεσματικότητα αγορών και λήψη χρηματοοικονομικών αποφάσεων     
          
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Εισαγωγή στην χρηματοδοτική και σχέση με την λογιστική
2. Η χρονική αξία του χρήματος, Παρούσα αξία σε μία και πολλές περιόδους. 
3.Αξιολόγηση επενδύσεων. Επενδυτικοί κανόνες. Καθαρή Παρούσα Αξία, Εσωτερικός Συντελεστής  Απόδοσης, Περίοδος ανάκτησης, Λογιστική απόδοση.
4. Προγραμματισμός κεφαλαιακών δαπανών διαφορετικής διάρκειας και κλίμακας.
5. Ειδικά θέματα προγραμματισμού κεφαλαιακών δαπανών
6. Αξιολόγηση Ομολόγων. Ευαισθησία ομολόγων σε αλλαγές επιτοκίων
7. Εισαγωγή στην σχέση κινδύνου-απόδοσης, μοντέλα κινδύνου και απόδοσης.
8. Υπόδειγμα Αποτίμησης Περιουσιακών Στοιχείων CAPM
9. Κεφαλαιακή δομή και μερισματική πολιτική
10. Αποτελεσματικότητα αγορών και λήψη χρηματοοικονομικών αποφάσεων

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗ

  • Βασιλείου, Ηρειώτης, Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Θεωρία και Πρακτική, 1η Έκδοση, Rosili.
  • Brealy and Mayers, Principles of Corporate Finance, 7th Edition, McGrawHill, 2009.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ: Διαλέξεις, φροντιστήρια

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ/ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ:  Ενδιάμεση Εξέταση (40%), Γραπτές Εργασίες (15%), Τελική εξέταση (45%).

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Ελληνικά.