Μαθηματικά ΙΙ

Κωδικός: 
4104
Εξάμηνο: 
2ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 6 πιστωτικές μονάδες

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να λύνουν οικονομικά προβλήματα τα οποία απαιτούν τη χρήση ολοκληρωμάτων, διαφορικών εξισώσεων, δυναμικών συστημάτων και εξισώσεων διαφορών

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ: ΚΑΝΕΝΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ολοκληρώματα: Αόριστα ολοκληρώματα, Μέθοδοι ολοκλήρωσης, Ορισμένα ολοκληρώματα, Γενικευμένα ολοκληρώματα, Εφαρμογές στα Οικονομικά
Διαφορικές εξισώσεις: Ορολογία και Βασικές Έννοιες, Γραμμικές Διαφορικές Εξισώσεις με Σταθερούς Συντελεστές, Δυναμική Ευστάθεια, Γραμμικές Εξισώσεις Πρώτης και Δεύτερης Τάξης, Λύσεις και Ευστάθεια Ισορροπίας, Γραμμικές Διαφορικές Εξισώσεις Ανώτερης Τάξης, Ποιοτική Ανάλυση Διαφορικών Εξισώσεων, Εφαρμογές στα Οικονομικά.
Δυναμικά συστήματα: Ορολογία και Βασικές Έννοιες, Γραμμικά δυναμικά συστήματα, Ανάλυση συστημάτων δύο εξισώσεων. Ανάλυση ευστάθειας γραμμικών δυναμικών συστημάτων. Ευσταθής, ασταθής και σαγματική λύση. Εφαρμογές στα Οικονομικά.
Εξισώσεις διαφορών: Ορολογία και Βασικές Έννοιες, Γραμμικές Εξισώσεις Διαφορών Πρώτης και Δεύτερης Τάξης με Σταθερούς Συντελεστές, Δυναμική Ευστάθεια, Γραμμικά Συστήματα και Δυναμική Ευστάθεια, Εφαρμογές στα Οικονομικά.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗ

  • Μαθηματικές μέθοδοι στα μαθηματικά , Α. Ξεπαπαδέας
  • Μαθηματικοί μέθοδοι οικονομικής ανάλυσης, Alpha Chiang, Kevin Wainwright, εκδόσεις Κριτική

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ: Διαλέξεις, εβδομαδιαία φροντιστήρια  και προσωπική επικοινωνία στις ώρες γραφείου.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ/ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ; Τελική γραπτή εξέταση

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:  Ελληνική