Μικροοικονομική ΙΙΙ

Κωδικός: 
4158
Εξάμηνο: 
4ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 6 πιστωτικές  μονάδες

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Το μάθημα επεκτείνει τα θέματα που καλύφθηκαν στη Μικροοικονομική ΙΙ, περιλαμβάνοντας θέματα όπως στρατηγική αλληλεπίδραση και Γενική Ισορροπία. Η φιλοσοφία παραμένει η ίδια. Στόχος είναι να συνδυάσουμε αναλυτικά και γραφικά εργαλεία σε μια αυστηρή μαθηματική ανάλυση των θεμάτων που θα αναπτύξουμε.

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ: Μικροικονομική Ι
Το μάθημα είναι αρκετά τεχνικό. Καλή γνώση διαφορικού-ολοκληρωτικού λογισμού είναι απαραίτητη. Οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τα εισαγωγικά μαθήματα σε μαθηματικά για οικονομολόγους και να έχουν πολύ καλή γνώση παραγώγισης, ολοκλήρωσης, μεγιστοποίησης υπό περιορισμούς και βασικής γραμμικής άλγεβρας. Επίσης θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το εισαγωγικό μάθημα στη Μικροοικονομική και ασφαλώς τη Μικροοικονομική ΙΙ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. Θεωρία Παιγνίων.
     (a) Παίγνια και αναπαράστασή τους. Παίγνια σε εκτατική και κανονική μορφή.
     (b) Στατικά παίγνια πλήρους πληροφόρησης.
               i. Κυρίαρχες/κυριαρχούμενες στρατηγικές. Διαδοχική απαλοιφή κυριαρχούμενων στρατηγικών
               ii. Nash equilibrium σε αμιγείς στρατηγικές.
               iii. Nash equilibrium σε μεικτές στρατηγικές.
     (c) Δυναμικά παίγνια τέλειας πληροφόρησης.
     (d) Υποπαίγνια και τέλεια ισορροπία υποπαιγνίου. Subgame perfect Nash equilibria.
2. Ολιγοπώλιο
    (a) Ολιγοπώλιο Cournot με n παίκτες.
    (b) Cournot με ασύμμετρα κόστη.
    (c) Ανταγωνισμός σε τιμές και ολιγοπώλιο Bertrand.
    (d) Χρόνος και ολιγοπώλιο Stackelberg.
    (e) Ολιγοπώλιο και ευημερία.
3. Γενική Ισορροπία.
   (a) Ανταλλακτικές οικονομίες.
   (b) Κουτί του Edgeworth.
   (c) Τιμές και γενική ισορροπία.
   (d) Σύνολο Pareto και αποτελεσματικότητα. 1ο και 2ο θεμελιώδη θεωρήματα των οικονομικών της ευημερίας.
   (e) Ύπαρξη-μοναδικότητα Βαλρασιανής ισορροπίας.
   (f) Παραγωγή και γενική ισορροπία. Καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων.
4. Οικονομικά της Ευημερίας.
  (a) Κοινωνική επιλογή και κανόνες κοινωνικής επιλογής.
  (b) Το θεώρημα της (μη) δυνατότητας του Arrow.
  (c) Χαλάρωση των υποθέσεων του θεωρήματος και συναρτήσεις κοινωνικής ευημερίας.
  (d) Καμπύλη και σύνολο δυνατοτήτων χρησιμότητας.
  (e) Κοινωνική επιλογή. Ελεύθερες φθόνου κατανομές. Δίκαιες κατανομές. Αποτελεσματικότητα κατά Pareto.
5. Εξωτερικότητες και δημόσια αγαθά.
 (a) Εξωτερικότητες
          i. Εξωτερικότητες σε παραγωγή και κατανάλωση
          ii Εξωτερικότητες και αναποτελεσματικότητα σε ανάλυση μερικής ισορροπίας.
          iii. Εξωτερικότητες και αναποτελεσματικότητα σε ανάλυση γενικής ισορροπίας.
          iv. Διόρθωση εξωτερικοτήτων:
                A. Πιγκουβιανοί φόροι/επιδοτήσεις.
                B. Το Θεώρημα Coase και διαπραγμάτευση.
                C. Αγορές για εξωτερικότητες.
(b) Δημόσια αγαθά και η αναποτελεσματική παραγωγή τους από την αγορά.
(c) Το πρόβλημα του free-riding.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗ

  • Μικροοικονομική: Μία σύγχρονη προσέγγιση, Varian Hall
  • Μικροοικονομική, Gravelle Hugh, Rees Ray  Βαρουφάκης Ιωάννης

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ:  Διαλέξεις, φροντιστήρια

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ/ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ: Γραπτές εξετάσεις

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:  Ελληνική