Θεωρία Παιγνίων και Εφαρμογές

Κωδικός: 
4123
Εξάμηνο: 
5ο
Μαθήματα Κατευθύνσεων
Κατεύθυνση Α: Διεθνής Οικονομική και Χρηματοδοτική

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝAΔΩΝ: 6 πιστωτικές μονάδες

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:

  • Κατανόηση της έννοιας του στρατηγικού περιβάλλοντος και της χρησιμότητας της θεωρίας παιγνίων για την ανάλυση αυτού
  • Γνωριμία με παιγνιοθεωρητικές έννοιες και απόκτηση δυνατότητας χρήσης αυτών στην επίλυση στρατηγικών καταστάσεων
  • Χρήση αυτών των παιγνιοθεωρητικών εννοιών στην ανάλυση οικονομικών εφαρμογών, όπως στον ολιγοπωλιακό ανταγωνισμό, στις διαπραγματεύσεις κλπ.

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ: Κανένα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Παίγνια κανονικής μορφής και έννοια της κυριαρχίας
Ισορροπία κατά Nash σε αμιγείς και μεικτές στρατηγικές
Εκτεταμένης μορφής παίγνια
Οπισθογενής επαγωγή και τέλεια ισορροπία κατά Nash ανά υποπαίγνιο
Διαπραγματεύσεις
Επαναλαμβανόμενα παίγνια
Παίγνια ελλιπούς πληροφόρησης (Μπεϋζιανά παίγνια)
Δυναμικά παίγνια ελλιπούς πληροφόρησης (Παίγνια σηματοδότησης)

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗ:

  • Robert Gibbons, Εισαγωγή στη Θεωρία Παιγνίων, Εκδόσεις Δαρδανός, 2009
  • C. D. Aliprantis and S. K. Chakrabarti, Παίγνια και Λήψη Αποφάσεων (Games and Decision Making), Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία 2004

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ: Διαλέξεις και διανομή φυλλαδίων προβλημάτων για επίλυση στο σπίτι

ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ/ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ: Τελική γραπτή εξέταση

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Ελληνική