Μακροοικονομική Ι

Κωδικός: 
4102
Εξάμηνο: 
2ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝAΔΩΝ: 6 πιστωτικές  μονάδες

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα:

 1. Έχουν κατανοήσει τη μακροοικονομική και τη χάραξη μακροοικονομικής πολιτικής.
 2. Έχουν αναπτύξει ένα σύνολο αναλυτικών εργαλείων και μπορούν να τα εφαρμόσουν για την ερμηνεία και αντιμετώπιση μακροοικονομικών ζητημάτων.
 3. Κατανοούν τις εννοιολογικές και ουσιαστικές διαφορές μεταξύ βραχυπρόθεσμης, μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης περιόδου
 4. Κατανοούν γιατί ορισμένες χώρες είναι πλούσιες και μερικές είναι φτωχές, γιατί οι διαφορετικές οικονομίες αναπτύσσονται με διαφορετικούς ρυθμούς και τι καθορίζει την οικονομική μεγέθυνση και την ευημερία.
 5. Κατανοούν τους παράγοντες που ερμηνεύουν τις περιοδικές διακυμάνσεις της απασχόλησης και της παραγωγής (που ονομάζονται επιχειρηματικός κύκλος) και τους παράγοντες που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο σε χρηματοπιστωτικές κρίσεις.
 6. Κατανοούν τι προκαλεί τον πληθωρισμό βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα και τη σημασία της νομισματικής σταθερότητας.
 7. Γνωρίζουν τον ρόλο της νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής, τις επιπτώσεις τους στην οικονομία και τους περιορισμούς τους.
 8. Κατανοούν τις διαφορές μεταξύ των μακροοικονομικών πολιτικών σε κλειστές και ανοιχτές οικονομίες καθώς και του ρόλου της συναλλαγματικής ισοτιμίας.

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ: κανένα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. Εισαγωγή στη Μακροοικονομική Θεωρία -  Εθνικοί Λογαριασμοί, Τιμές και προσδιορισμός του εθνικού εισοδήματος.
 2. Οικονομική Μεγέθυνση.
 3. Συνολική ζήτηση, δημοσιονομική πολιτική και εξωτερικό εμπόριο.
 4. Χρήμα, Τράπεζες και Νομισματική Πολιτική, Νομισματική και Δημοσιονομική πολιτική σε κλειστή οικονομία.
 5. Συνολική προσφορά, επίπεδο τιμών και ταχύτητα προσαρμογής.
 6. Πληθωρισμός, Ανεργία και Οικονομικές Διακυμάνσεις.
 7. Συναλλαγματικές ισοτιμίες, ισοζύγιο πληρωμών και Μακροοικονομική της ανοικτής οικονομίας.
 8. Διεθνές Εμπόριο

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗ

 • Μακροοικονομική, Olivier Blanchard, εκδόσεις ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ, 2021
 • Μακροοικονομική, Πολυπρισματική προσέγγιση, David Colander, Εκδόσεις Κριτική 2021
 • Οικονομική (Μακροοικονομική), Gregory N. Mankiw και Mark P. Taylor, Εκδόσεις Τζιόλα 2021
 • Macroeconomics, Gregory N. Mankiw 10th edition, Worth Publishers 2019
 • Macroeconomics: A European Perspective, Olivier Blanchard, Alessia Amighini, Francesco Giavazzi 4th edition, Pearosn 2021
 • Macroeconomics, Andrew Abel, Ben Bernanke, Dean Croushore, 10th edition, Pearosn 2020

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ: Διαλέξεις, tutorials, φροντιστήρια

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ/ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ: Γραπτές εξετάσεις (100%), ή γραπτές εξετάσεις (70%) και tutorials (30%)

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Ελληνική.