Δημοσία Οικονομική

Κωδικός: 
4131
Εξάμηνο: 
5ο
Μαθήματα Κατευθύνσεων
Κατεύθυνση Α: Διεθνής Οικονομική και Χρηματοδοτική
Διδάσκων: 

ΤΥΠΟΣ MΑΘΗΜΑΤΟΣ: Υποχρεωτικό Α' Κατεύθυνσης

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ  ΜΟΝAΔΩΝ: 6  πιστωτικές  μονάδες

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Οι φοιτητές που ολοκληρώνουν αυτό την ενότητα είναι εξοικειωμένοι με το ρόλο της κυβέρνησης στη σύγχρονη οικονομία. Είναι σε θέση να αναγνωρίσουν καταστάσεις στις οποίες η αγορά αποτυγχάνει να οδηγήσει στην μεγιστοποίηση της κοινωνικής ευημερίας.  Κατανοούν τις έννοιες του δημοσίου αγαθού και της εξωτερικότητας. Γνωρίζουν πως προσδιορίζονται τα επίπεδα των δημοσίων δαπανών αναφορικά με την εθνική άμυνα, τις υποδομές, την περιβαλλοντικές ρυθμίσεις, την κοινωνική ασφάλιση, την υγεία  και την εκπαίδευση. Οι φοιτητές κατανοούν τόσο τις μικροοικονομικές όσο και τις αναδιανεμητικές επιπτώσεις αυτών των δαπανών.

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ:  Μικροοικονομική Θεωρία Ι, Μακροοικονομική Θεωρία Ι

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα  της Δημόσιας Οικονομικής σκοπό έχει να εισάγει τους φοιτητές  στον κλάδο των οικονομικών που ασχολείται με το πώς το Κράτος και ειδικότερα οι πολιτικές δημοσίων δαπανών και φορολογίας επηρεάζουν την ευημερία των πολιτών. Σύμφωνα με τον Προϋπολογισμό, περίπου 68.4 δισεκατομμύρια Ευρώ είναι οι συνολικές δαπάνες του δημοσίου για το 2008, που αντιστοιχούν στο 27.9 % του ΑΕΠ της χώρας και αντιστοιχούν σε 6.12 χιλιάδες Ευρώ για κάθε άνδρα, γυναίκα και παιδί. Το Κράτος ξοδεύει αυτά τα 68.4 δισεκατομμύρια Ευρώ για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών, μεταβιβαστικές πληρωμές τόκους του εθνικού χρέους. Είναι προφανές ότι το Κράτος και οι πολιτικές του αυτές παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στη ζωή όλων των πολιτών. Έτσι, μερικά από τα πλέον «καυτά» προβλήματα της εποχής μας είναι αντικείμενο της Δημόσιας Οικονομικής. Για παράδειγμα, η αστυνομική προστασία, η κοινωνική ασφάλιση, η υγειονομική περίθαλψη, όλα τα επίπεδα της επίσημης παιδείας, ο φορολογικός ανταγωνισμός μέσα στην ΕΕ, οι άδειες για δορυφορική και καλωδιακή τηλεόραση εμπίπτουν στο αντικείμενο της Δημόσιας Οικονομικής. Η ανάλυση έχει δύο μεγάλους άξονες: τη θετική ανάλυση, όπου εξετάζει κανείς τι γίνεται και την δεοντολογική ανάλυση, όπου εξετάζει κανείς τι θα έπρεπε να γίνεται αναφορικά με τις παραπάνω πολιτικές. Η μέτρηση και η θεωρία χρησιμοποιούνται εναλλακτικά για την μελέτη των σχετικών προβλημάτων και την διεξαγωγή τόσο θεωρητικών όσο και πρακτικών συμπερασμάτων.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  ΠΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗ

  •  Δημόσια Οικονομική, Rosen H.S.-GayerT-Ράπανος Β.-Καπλάνογλου, Εκδόσεις Κριτική (2011)
  • Δημόσια Οικονομική και Δημόσια Πολιτική ,  Hillman, Εκδόσεις Παπαζήση(2013)

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ: Τακτικές εβδομαδιαίες δίωρες διαλέξεις/ φροντιστήρια / ανάρτηση σημειώσεων στο e-class / μελέτες περιπτώσεων (case studies)

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ/ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ:  Γραπτές εξετάσεις/πρόοδοι/γραπτές εργασίες

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:  Ελληνική.