Δημοσία Οικονομική

Κωδικός: 
4131
Εξάμηνο: 
5ο
Μαθήματα Κατευθύνσεων
Κατεύθυνση Α: Διεθνής Οικονομική και Χρηματοδοτική
Διδάσκων: 

ΤΥΠΟΣ MΑΘΗΜΑΤΟΣ: Υποχρεωτικό Α' Κατεύθυνσης

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ  ΜΟΝAΔΩΝ: 6  πιστωτικές  μονάδες

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Οι φοιτητές που ολοκληρώνουν αυτό την ενότητα είναι εξοικειωμένοι με το ρόλο της κυβέρνησης στη σύγχρονη οικονομία. Είναι σε θέση να αναγνωρίσουν καταστάσεις στις οποίες η αγορά αποτυγχάνει να οδηγήσει στην μεγιστοποίηση της κοινωνικής ευημερίας. Κατανοούν τις έννοιες του δημοσίου αγαθού και της εξωτερικότητας. Γνωρίζουν πως προσδιορίζονται τα επίπεδα των δημοσίων δαπανών αναφορικά με την εθνική άμυνα, τις υποδομές, την περιβαλλοντικές ρυθμίσεις, την κοινωνική ασφάλιση, την υγεία και την εκπαίδευση. Οι φοιτητές κατανοούν τόσο τις μικροοικονομικές όσο και τις αναδιανεμητικές επιπτώσεις αυτών των δαπανών.

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ:  Μικροοικονομική Θεωρία Ι, Μακροοικονομική Θεωρία Ι

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Για πολλά χρόνια η μελέτη της δημόσιας οικονομικής είχε αμιγώς δεοντολογικό περιεχόμενο. Προσπαθούσε να προσδιορίσει το «άριστο» επίπεδο στα μέσα οικονομικής πολιτικής (π.χ. φορολογία, επίπεδο δημόσιων δαπανών) έτσι ώστε να βελτιωθούν οι επιδόσεις της οικονομίας με βάση τα κριτήρια της αποτελεσματικότητας στην κατανομή των πόρων και της δικαιοσύνης στη διανομή του εισοδήματος. Η «παραδοσιακή» αυτή οπτική άφηνε πολλά ερωτήματα αναπάντητα. Γιατί οι πολιτικοί ή οι γραφειοκράτες να υλοποιήσουν τις συνταγές της θεωρίας του άριστου προσδιορισμού των δημοσίων δαπανών όταν αυτές δεν λαμβάνουν υπόψη τους τις ιδεολογικές προτιμήσεις των κομμάτων, τα κίνητρα επανεκλογής των πολιτικών ή την μεγιστοποίηση του κύκλου εργασιών της γραφειοκρατίας; Στα πλαίσια του παρόντος μαθήματος θα εστιάσουμε στα κίνητρα και τους περιορισμούς των πολιτικών, των γραφειοκρατών και των άλλων φορέων εξουσίας και θα προσπαθήσουμε μέσα από αυτό το πρίσμα να εξηγήσουμε γιατί γίνονται συγκεκριμένες επιλογές πολιτικής.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  ΠΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗ

  • Barro, (2015) ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ , Εκδόσεις BROKEN HILL PUBLISHERS
  • Δημόσια Οικονομική και Δημόσια Πολιτική , Hillman, Εκδόσεις Παπαζήση(2013)

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ: Τακτικές εβδομαδιαίες δίωρες διαλέξεις/ φροντιστήρια / ανάρτηση σημειώσεων στο e-class / μελέτες περιπτώσεων (case studies)

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ/ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ:  Γραπτές εξετάσεις/πρόοδοι/γραπτές εργασίες

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:  Ελληνική.