Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης

Κωδικός: 
4119
Εξάμηνο: 
2ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝAΔΩΝ: 6 πιστωτικές μονάδες

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Κατανόηση των βασικών εννοιών στην ανάλυση της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης
Εμπέδωση του ιστορικού πλαισίου δημιουργίας και εξέλιξης της ΕΕ
Εξοικείωση με το θεσμικό σύστημα και τον τρόπο λειτουργίας των οργάνων της ΕΕ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ :

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. Ιστορικό υπόβαθρο και εξέλιξη της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης
  • Πολιτικές και θεσμικές βάσεις της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης (ΕΚΑΧ-ΕΚΑΕ-ΕΑΚ-ΕΟΚ).
  • Διεύρυνση και εμβάθυνση
 2. Πολιτικό σύστημα της ΕΕ: θεσμοί και λειτουργίες
  • Θεσμικά όργανα της ΕΕ (Ε. Συμβούλιο, Συμβούλιο Υπουργών, Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Δικαστήριο, Ευρωπαϊκή  Κεντρική Τράπεζα) και διαθεσμική ισοροροπία
  • Διαμόρφωση πολιτικής στην ΕΕ

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗ

 • N. Nugent, Πολιτική και Διακυβέρνηση στην ΕΕ, 2012 , Εκδ. Σαββάλας
 • To Ευρωπαϊκό Φαινόμενο: Ιστορία , Θεσμοί, Πολιτικές, Λιαργκόβας, Παπαγεωργίου, 3η Έκδοση (2021), Εκδόσεις Τζιόλα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ: Διαλέξεις

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ/ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ: Γραπτές εξετάσεις (100%)

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Ελληνική.