Πολιτική Οικονομία της Ε.Ε.

Κωδικός: 
4144
Εξάμηνο: 
8o
Μαθήματα Κατευθύνσεων
Κατεύθυνση Β: Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική Οικονομία

ΤΥΠΟΣ MΑΘΗΜΑΤΟΣ: Υποχρεωτικό B’ Κατεύθυνσης

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝAΔΩΝ: 6 πιστωτικές  μονάδες

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Το μάθημα εξετάζει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που σχετίζονται με την οικονομική ενοποίηση και τη διακυβέρνηση στην ΕΕ. Ειδικότερη έμφαση αποδίδεται στην κρίση της Ευρωζώνης, και τα διλήμματα πολιτικής που δημιούργησε στην ΕΕ και στα κράτη-μέλη. Ένας ισχυρός προσανατολισμός δημόσιας πολιτικής συνδυάζεται με μια οπτική πολιτικής οικονομίας. Οι φοιτητές θα είναι σε θέση να κατανοήσουν την ΕΕ και την Ευρωζώνη με έναν πιο «ολιστικό» τρόπο, να αντιληφθούν την πολυπλοκότητα και τη δυναμική αλληλεξάρτηση μεταξύ οικονομίας και πολιτικής, και πολιτικών και θεσμών, στο διακρατικό και στο Ευρωπαϊκό επίπεδο.

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ: Κανένα, αλλά συνιστάται να έχει προηγηθεί το μάθημα Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • What has the EU learned from the global financial crisis?
 • The nature of the Eurozone crisis
 • How has the Eurozone fared in dealing with the crisis?
 • How can we evaluate national adjustment programs?
 • EMU and Fiscal Union
 • EMU and Banking Union
 • The Legacy of Austerity
 • EMU and Social Dimension
 • Can the social dimension of EMU be strengthened? What are the political bargains for getting there
 • The External Dimension of the Eurozone Crisis
 • Is the Eurozone crisis widening the rift between EMU and non-EMU member states?
 • Winners and Losers
 • Are intra-country divisions becoming more important than inter-country divisions?
 • Who are the losers from integration? Are they different from those from globalization?
 • Europe and the Rise of Populism and Illiberalism
 • Should the EU become more politicized, or not?
 • Is the crisis awakening European nationalisms? Are they presenting Europe with a threat of disintegration?
 • The path towards a Genuine Economic and Monetary Union

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ: Διαλέξεις

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ/ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ:  Γραπτές εξετάσεις (100%). Λαμβάνεται επιπλέον υπόψη η ενεργός συμμετοχή των φοιτητών στις διαλέξεις.

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:  Ελληνική, αλλά όλες οι σημειώσεις, κείμενα στο e-class και το power point του μαθήματος είναι στα αγγλικά.