Θεωρία και Πολιτική του Διεθνούς Εμπορίου

Κωδικός: 
4140
Εξάμηνο: 
8o
Μαθήματα Κατευθύνσεων
Κατεύθυνση Α: Διεθνής Οικονομική και Χρηματοδοτική

ΤΥΠΟΣ MΑΘΗΜΑΤΟΣ: Υποχρεωτικό Α' Κατεύθυνσης

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝAΔΩΝ:  6 πιστωτικές  μονάδες

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Παρουσίαση των σύγχρονων θεωρητικών και αναλυτικών προσεγγίσεων: στο απόλυτο και σχετικό πλεονέκτημα στο διεθνές εμπόριο, εμπόριο και διανομή εισοδήματος, στη σχέση παραγωγικών πόρων και διεθνούς εμπορίου, στις νέες θεωρίες διεθνούς εμπορίου (new trade theories) -- ατελής ανταγωνισμός και οικονομίες κλίμακας στο διεθνές εμπόριο--, στα μέσα άσκησης οικονομικής πολιτικής διεθνούς εμπορίου (δασμοί, quotas, VERs, επιδοτήσεις εξαγωγών, dumping), στη διεθνή κινητικότητα των παραγωγικών συντελεστών, στην θεωρία των διεθνών προτιμησιακών εμπορικών ενώσεων.

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ: Κανένα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1. Παραγωγικότητα της Εργασίας, Απόλυτο-Συγκριτικό Πλεονέκτημα: Το Ricardian Υπόδειγμα Διεθνούς Εμπορίου
  2. Παραγωγικοί Πόροι και Διεθνές Εμπόριο: Το Υπόδειγμα Heckscher-Ohlin-Samuelson και βασικές παραλλαγές
  3. Οικονομίες Κλίμακας, Ατελής Ανταγωνισμός και Διεθνές Εμπόριο, Offshoring και Outsourcing της Διεθνούς Οικονομικής Δραστηριότητας, Dumping και Αμοιβαίο-Dumping
  4. Εργαλεία Οικονομικής Πολιτικής στο Διεθνές Εμπόριο υπό συνθήκες Τέλειου και Ατελούς Ανταγωνισμού
  5. Διεθνής Κινητικότητα Παραγωγικών Συντελεστών, Κεφάλαιο και Εργασία.
  6. Διεθνείς Εμπορικές Συμφωνίες

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗ

  • R. Feenstra and A. Taylor, International Economics, 3η edition, Worth, 2014. Μετάφραση: Εκδόσεις ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ: Διαλέξεις και φροντιστηριο

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ/ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ: Γραπτές εξετάσεις (100%), ή γραπτές εξετάσεις (70%) και Ασκήσεις (30%)

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Ελληνική.