Οικονομετρία Ι

Κωδικός: 
4117
Εξάμηνο: 
3ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Διδάσκων: 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΩΝ  ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 6 πιστωτικές μονάδες

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ο στόχος του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές στις βασικές οικονομετρικές μεθόδους που είναι απαραίτητες για να εξαχθούν ποσοτικά συμπεράσματα για τις σχέσεις μεταξύ δύο ή περισσότερων μεταβλητών. Ιδιαιτέρως, οι φοιτητές θα πρέπει να είναι ικανοί να αξιολογήσουν ποσοτικά υποδείγματα που προτείνονται από οικονομολόγους. Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να είναι ικανοί να κατασκευάσουν, εκτιμήσουν και ελέγξουν υποθέσεις ενδιαφέροντος σε ένα υπόδειγμα που εξηγεί την συμπεριφορά μιας μεταβλητής βάσει άλλων επεξηγηματικών μεταβλητών. Κατά την διάρκεια του μαθήματος, οι φοιτητές μαθαίνουν: (1) να κατασκευάζουν και να εκτιμούν ένα υπόδειγμα γραμμικής παλινδρόμησης, (2) να αξιολογούν τις ιδιότητες των τεχνικών εκτίμησης, (3) να κατανοούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των διαστρωματικών δεδομένων ή δεδομένων χρονολογικών σειρών, και (4) να χρησιμοποιούν το υπολογιστικό πακέτο STATA για εφαρμοσμένη οικονομετρική εργασία με πραγματικά δεδομένα. Οι φοιτητές εισάγονται και εκπαιδεύονται στην απαιτούμενη ύλη με την χρήση αναλυτικών και υπολογιστικών μεθόδων.

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ:  Στατιστική

Προτεινόμενη ύλη: Βασική ύλη Στατιστικής και Διαφορικού Λογισμού (Παράγωγοι, Ολοκληρώματα), Χρήση υπολογιστών

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Οι έννοιες που περιλαμβάνονται σε ένα εισαγωγικό μάθημα Οικονομετρίας για φοιτητές οικονομικών επιστημών είναι συγκεκριμένες. Η ακόλουθη λίστα παραθέτει τις έννοιες που θα καλυφθούν στο μάθημα:
Το βασικό γραμμικό υπόδειγμα: Εξειδίκευση, εκτίμηση, αναμενόμενη τιμή και διασπορά των εκτιμητριών.
Πολλαπλή παλινδρόμηση: Μηχανισμός και επεξήγηση των ελαχίστων τετραγώνων, το Gauss-Markov θεώρημα. Μεροληψία από παράλειψη σημαντικής ανεξάρτητης μεταβλητής.
Στατιστική επαγωγή στη παλινδρόμηση πολλών μεταβλητών: Έλεγχοι υποθέσεων για μία ή πολλές παραμέτρους, διαστήματα εμπιστοσύνης.
Περαιτέρω διερεύνηση της πολλαπλής παλινδρόμησης: Προβλέψεις και ανάλυση καταλοίπων. Συναρτησιακή μορφές (λογάριθμοι, τετραγωνικοί όροι, όροι αλληλεπίδρασης), μη-μετρήσιμες ανεξάρτητες μεταβλητές, ελλιπείς παρατηρήσεις.
Υποδείγματα με Ψευδομεταβλητές.
Θεωρία μεγάλων δειγμάτων: ασυμπτωτικές ιδιότητες του εκτιμητή OLS και στατιστικών ελέγχων.
Ετεροσκεδαστικότητα: στατιστικά ελέγχου Breusch-Pagan και White, ιδιότητες εκτιμητή OLS και ανθεκτικά τυπικά σφάλματα, γενικευμένη μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων.
Εμπειρικές εφαρμογές με πραγματικά δεδομένα με χρήση STATA.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗ

  • Wooldridge, J.M.(2009). Introductory Econometrics: a modern approach, 4th Edition, South-Western.
  • Wooldridge, J.M.(2006). Εισαγωγή στην Οικονομετρία: Μια Νέα Προσέγγιση, Τόμος Α΄.  Εκδόσεις Παπαζήση. (Greek translation of the first-half of the text from its 2nd Edition in English.)
  • Stock, J.H. and M.W. Watson (2012). Introduction to Econometrics, 3rd Edition, Pearson.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ: Διαλέξεις, εβδομαδιαία φροντιστήρια, εργαστήρια υπολογιστών, και προσωπική επικοινωνία στις ώρες γραφείου. 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ/ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ: Τελική γραπτή εξέταση

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Ελληνική με συχνή χρήση της αγγλικής ορολογίας