Διεθνής Νομισματική

Κωδικός: 
4101
Εξάμηνο: 
7ο
Μαθήματα Κατευθύνσεων
Κατεύθυνση Α: Διεθνής Οικονομική και Χρηματοδοτική

ΤΥΠΟΣ MΑΘΗΜΑΤΟΣ: Υποχρεωτικό A' Κατεύθυνσης

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝAΔΩΝ: 6 πιστωτικές  μονάδες

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Κατανόηση των διεθνών οικονομικών και νομισματικών σχέσεων, εμβάθυνση στις εξωτερικές σχέσεις της οικονομίας από την πλευρά της μακροοικονομικής ανάλυσης

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ: Κανένα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα καλύπτει θέματα Διεθνούς Νομισματικής Θεωρίας και Πρακτικής και θέματα Μακροοικονομικής Ανάλυσης στα πλαίσια της Ανοικτής Οικονομίας. Εξετάζονται οι νομισματικές σχέσεις μεταξύ των οικονομιών και ο προσδιορισμός των συναλλαγματικών ισοτιμιών με βάση τα θεμελιώδη μεγέθη της οικονομίας, αλλά και τις προσδοκίες για τις μελλοντικές εξελίξεις. Επίσης, παρουσιάζεται η θεωρία για τον καθορισμό των πραγματικών μεγεθών που προσδιορίζουν την εξωτερική μακροοικονομική ισορροπία, όπως το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και το εξωτερικό χρέος, χρησιμοποιώντας απλά υποδείγματα αριστοποιητικής συμπεριφοράς. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο ρόλο της νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής στην ανοικτή οικονομία. Ειδικότερα, αντικείμενο της ανάλυσης είναι ο προσδιορισμός των συναλλαγματικών ισοτιμιών σύμφωνα με το νομισματικό υπόδειγμα με ευκαμψία και δυσκαμψία τιμών, οι βασικές θεωρίες αποσταθεροποίησης των αγορών και εμφάνισης νομισματικών κρίσεων, και οι επιδράσεις της νομισματικής πολιτικής στην ανοικτή οικονομία. Επιπλέον, το μάθημα στοχεύει στην παρουσίαση της εξωτερικής ισορροπίας της οικονομίας από την πλευρά της μακροοικονομικής ισορροπίας. Για το σκοπό αυτό, εισάγονται τα δύο βασικά μακροοικονομικά υποδείγματα αριστοποιητικής συμπεριφοράς, το υπόδειγμα του αντιπροσωπευτικού ατόμου και το υπόδειγμα των επικαλυπτόμενων γενεών. Με βάση αυτά τα υποδείγματα παρουσιάζεται ο καθορισμός του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών, που αντανακλά την εξωτερική θέση της οικονομίας, η επίδραση της δημοσιονομικής πολιτικής στην πραγματική οικονομία και, τέλος, ο καθορισμός του εξωτερικού χρέους.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗ

  • Ε. Βλαχάκη και Σ. Καλυβίτης, ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
  • Κ. Καρφάκης, ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (2019)

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ: Διαλέξεις

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ/ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ:  Γραπτές εξετάσεις (100%)

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Ελληνική.