Εφαρμογές Πληροφορικής

Κωδικός: 
4111
Εξάμηνο: 
2ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ:  6 πιστωτικές  μονάδες

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Κατανόηση βασικών αρχών της επιστήμης πληροφορικής και τεχνολογίας υπολογιστών. Εξοικείωση με τις βασικές έννοιες και αρχές των υπολογισμών, της διαχείρισης πληροφορίας, των υπολογιστικών συστημάτων, των λειτουργικών συστημάτων και των πληροφοριακών συστημάτων. Εισαγωγή των φοιτητών στην φύση των υπολογιστικών προβλημάτων.

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ---

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. Ιστορική αναδρομή
 2. Αρχιτεκτονική και οργάνωση υπολογιστικών συστημάτων
 3. Περιφερειακές συσκευές.
 4. Αριθμητικά συστήματα.
 5. Αποθήκευση δεδομένων.
 6. Λογικές πράξεις.
 7. Λειτουργικά συστήματα.
 8. Γραφικά περιβάλλοντα και διεπαφές.
 9. Οργάνωση και διαχείριση αρχείων, προσπέλαση αρχείων.
 10. Εφαρμογές (φύλλα εργασίας, επεξεργασία κειμένου, ανάλυση και επεξεργασία δεδομένων).
 11. Αλγόριθμοι, σύγχρονες γλώσσες προγραμματισμού.
 12. Πληροφοριακά συστήματα και βάσεις δεδομένων.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗ

 • ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Η/Υ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΓΛΗΣ
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, BEHROUZ FOROUZAN/FIROUZ MOSHARRAF

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ: Διαλέξεις, φροντιστήρια

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ/ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ:  Γραπτές εξετάσεις (100%), ή γραπτές εξετάσεις (70%) και εργασίες (30%)

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Ελληνική.