Στατιστική

Κωδικός: 
4108
Εξάμηνο: 
2ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Διδάσκων: 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 6 πιστωτικές μονάδες

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ο στόχος του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές στην στατιστική και να εφοδιάσει τους φοιτητές με την απαραίτητη γνώση στατιστικής για την παρακολούθηση των μαθημάτων οικονομετρίας. Κατά την διάρκεια του μαθήματος οι φοιτητές μαθαίνουν: (1) να εξάγουν πληροφορίες από στατιστικά δεδομένα με την εφαρμογή μεθόδων περιγραφικής στατιστικής, και (2) να εξάγουν συμπεράσματα για τα χαρακτηριστικά ενός πληθυσμού μετρήσεων από ένα διαθέσιμο δείγμα μετρήσεων με συγκεκριμένο επίπεδο ακρίβειας με την εφαρμογή μεθόδων στατιστικής επαγωγής.  
Οι φοιτητές εισάγονται και εκπαιδεύονται στο περιεχόμενο του μαθήματος με την χρήση αναλυτικών και υπολογιστικών μεθόδων.

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ: ΚΑΝΕΝΑ

Προτεινόμενη ύλη: Βασική ύλη διαφορικού λογισμού (Παράγωγοι, Ολοκληρώματα), Χρήση υπολογιστών

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Η ακόλουθη λίστα παραθέτει τις έννοιες που θα καλυφθούν στο μάθημα:

 1. Περιγραφική στατιστική.
 2. Στοιχεία θεωρίας πιθανοτήτων.
 3. Πληθυσμός, τυχαίες μεταβλητές και κατανομές πιθανότητας (συνεχείς, διακριτές).  Χαρακτηριστικά κατανομών (αναμενόμενη τιμή, διακύμανση, ροπές).
 4. Από-κοινού κατανομές πιθανότητας, δεσμευμένες κατανομές και κατανομές περιθωρίου. Συνδιακύμανση, συσχέτιση, ανεξαρτησία. Γραμμικοί συνδυασμοί τυχαίων μεταβλητών.
 5. Υποδείγματα κατανομών πιθανότητας για διακριτές τυχαίες μεταβλητές.
 6. Κανονική κατανομή και σχετιζόμενες κατανομές.
 7. Τυχαία δειγματοληψία και κατανομές δειγματοληψίας. Κεντρικό οριακό θεώρημα.
 8. Εκτίμηση παραμέτρων. Ιδιότητες εκτιμητών.
 9. Διαστήματα εμπιστοσύνης για την μέση τιμή του πληθυσμού και την διαφορά μέσων δύο πληθυσμών.
 10. Διαστήματα εμπιστοσύνης για το ποσοστό του πληθυσμού και την διαφορά ποσοστών δύο πληθυσμών.
 11. Έλεγχοι υποθέσεων για την μέση τιμή του πληθυσμού και την διαφορά μέσων δύο πληθυσμών.
 12. Έλεγχοι υποθέσεων για την μέση τιμή του πληθυσμού και την διαφορά μέσων δύο πληθυσμών.
 13. Στοιχεία αριθμοδεικτών.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗ

 • Χατζηνικολάου, Δ. (2002). Στατιστική για οικονομολόγους, εκδόσεις Κιόρογλου, Ιωάννινα.
 • Wonnacott, T.H. and R.J. Wonnacott (1990). Introductory Statistics, 5th Edition, John Wiley & Sons, ΝΥ
 • Newbold, P., Carlson, W. and B. Thorne (2013). Statistics for Business and Economics, 8th Edition, Prentice Hall.
 • McClave, J.T., Benson, P.G. and T. Sincich (2011). Statistics for Business and Economics, 11th Edition, Pearson.
 • Στατιστική, Τόμος Α, 2010, Β. Αγγελής και Α. Δημάκη, Εκδόσεις Σοφία.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ: Διαλέξεις, εβδομαδιαία φροντιστήρια, εργαστήρια υπολογιστών, και προσωπική επικοινωνία στις ώρες γραφείου.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ/ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ; Τελική γραπτή εξέταση

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:  Ελληνική με συχνή χρήση της αγγλικής ορολογίας