Οικονομετρικές Εφαρμογές

Κωδικός: 
4124
Εξάμηνο: 
6ο
Μαθήματα Κατευθύνσεων
Κατεύθυνση Α: Διεθνής Οικονομική και Χρηματοδοτική

TΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:  Υποχρεωτικό Α' Kατεύθυνσης

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 6 πιστωτικές μονάδες

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Το μάθημα είναι μια εισαγωγή σε πρακτικά προβλήματα της Εφαρμοσμένης Οικονομετρίας. Η προσέγγιση που ακολουθείται είναι ιδιαίτερα πρακτική, δίνοντας έμφαση στα προβλήματα που αντιμετωπίζει κανείς όταν θέλει να εκτιμήσει υποδείγματα στην πράξη. Αυτό προϋποθέτει καλή γνώση της Οικονομετρικής Θεωρίας, καθώς είναι απαραίτητο να έχουμε μια καλή ιδέα τι κάνει ο υπολογιστής όταν του ζητάμε να εκτιμήσει ένα υπόδειγμα. Κάθε ενότητα θα ξεκινά με παρουσίαση των βασικών αποτελεσμάτων που μας αφορούν (και όχι των αποδείξεων) πριν πάμε στα στοιχεία και παράλληλα θα γίνεται παρουσίαση του βασικού οικονομικού προβλήματος/ ερωτήματος που προσπαθούμε να καταλάβουμε χρησιμοποιώντας δεδομένα (δηλ. ποιο είναι το οικονομικό ερώτημα, που δεν είναι πάντα ξεκάθαρο). Η ανάλυση των θεμάτων θα γίνεται με την χρήση πραγματικών δεδομένων από την Ελλάδα ή άλλες πηγές (λ.χ. ΗΠΑ).
Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους συσπουδαστές με τα βασικά μεθοδολογικά εργαλεία της σύγχρονης εμπειρικής ανάλυσης, παρέχοντας ένα ολοκληρωμένο γνωστικό υπόβαθρο. Συγκεκριμένα, μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές που εξετάζονται επιτυχώς θα είναι σε θέση:

 • Να κατανοούν και να αναλύουν τα θεμελιώδη προβλήματα που σχετίζονται με την εμπειρική ανάλυση οικονομικών προβλημάτων.
 • Να κατανοούν την έννοια της αιτιότητας και πως το αιτιώδες αποτέλεσμα μιας μεταβλητής μπορεί να υπολογιστεί μέσω πειράματος.
 • Να συλλέγουν στοιχεία κατάλληλα για εμπειρική έρευνα και να εκτιμούν εμπειρικά υποδείγματα.
 • Να εκτιμούν υποδείγματα διακριτής επιλογής και να τα χρησιμοποιούν για ταξινόμηση.
 • Να χρησιμοποιούν υποδείγματα που συνδυάζουν χρονολογικές σειρές με διαστρωματική διάσταση για την εκτίμηση σχέσεων αιτιότητας.
 • Να χρησιμοποιούν την μέθοδο βοηθητικών μεταβλητών για την εκτίμηση σχέσεων αιτιότητας.
 • Να εκτιμούν υποδείγματα με χρονολογικές σειρές και να τα χρησιμοποιούν για προβλέψεις.

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ: Κανένα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Επανάληψη οικονομετρικής θεωρίας υπό το πρίσμα οικονομετρικών εφαρμογών με χρήση εξειδικευμένου λογισμικού. Παρουσίαση ανάλυσης παλινδρόμησης και αντίστοιχων εφαρμογών κατά στάδια οικονομετρικής έρευνας (εξειδίκευση, στατιστικά στοιχεία, εκτίμηση, αξιολόγηση). Έμφαση σε θέματα που παρουσιάζονται συχνά στην οικονομετρική έρευνα: επιλογή ανάμεσα σε υποδείγματα, επιλογή δυναμικής εξειδίκευσης υποδείγματος, συναρτησιακές μορφές, κλπ. Στατιστική επαγωγή με τους τρεις τύπους στατιστικών ελέγχων (Likelihood Ratio, Wald, Lagrange Multiplier), και τις ειδικότερες περιπτώσεις των ελέγχων με κατανομές t και F. Θεωρία και εφαρμογές σε ειδικά υποδείγματα: Probit/logit, συστήματα εξισώσεων, δυναμικά υποδείγματα και υποδείγματα χρονολογικών σειρών, υποδείγματα με panel data.
Σειρά εφαρμογών από την παραγωγή και ζήτηση αγαθών και υπηρεσιών, ανάλυση οικογενειακών προϋπολογισμών, μικρά μακροοικονομικά υποδείγματα, σχέση πωλήσεων και διαφήμισης, εξέλιξη όρων εμπορίου, σχέση ανάπτυξης και ανισότητας, κλπ. Οι εφαρμογές γίνονται κύρια με στατιστικά στοιχεία από την ελληνική οικονομία

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗ

 • Εισαγωγή στην Οικονομετρία: Μια Σύγχρονη Προσέγγιση, Wooldridge, Jeffrey M., εκδόσεις Παπαζήση, 2011
 • Εισαγωγή στην Οικονομετρία , Stock and Watson, εκδόσεις Gutenberg
 • Introduction to Econometrics, Stock, James H.; Watson, Mark W. 4th edition Pearson, 2019
 • Introduction to Econometrics: A Modern Approach, Wooldridge, Jeffrey M., 7th edition, Cengage
 • Applied Econometrics with R, Kleiber, C., Zeileis, A., Springer, 2008
 • Mastering Metrics: The Path from Cause to Effect, Angrist, J. D. and Pischke, J.-S., Princeton University Press, 2014
 • Mostly Harmless Econometrics: An Empiricist’s companion, Angrist, J. D. and Pischke, J.-S., Princeton University Press, 2009
 • Econometric Analysis, Greene, William H., 8th edition, Pearson 2018

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ: Διαλέξεις και εργαστηριακά μαθήματα με τη χρήση υπολογιστών

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ/ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ: Γραπτές εργασίες

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Ελληνικά – Αγγλική ορολογία