Οικονομετρικές Εφαρμογές

Κωδικός: 
4124
Εξάμηνο: 
6ο
Μαθήματα Κατευθύνσεων
Κατεύθυνση Α: Διεθνής Οικονομική και Χρηματοδοτική

TΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:  Υποχρεωτικό Α' Kατεύθυνσης

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 6 πιστωτικές μονάδες

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με την εφαρμογή της οικονομετρικής θεωρίας σε πραγματικά οικονομικά προβλήματα με χρήση υπολογιστών και εξειδικευμένου λογισμικού. Με αφορμή τις οικονομετρικές εφαρμογές γίνεται και σύντομη επανάληψη της οικονομετρικής θεωρίας κατά στάδιο οικονομετρικής έρευνας. Επιδιώκεται η δυνατότητα αυτόνομης εμπειρικής οικονομικής έρευνας καθώς και η κατανόηση άλλων οικονομετρικών ερευνών που υπάρχουν στη βιβλιογραφία.

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ: Κανένα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Επανάληψη οικονομετρικής θεωρίας υπό το πρίσμα οικονομετρικών εφαρμογών με χρήση εξειδικευμένου λογισμικού. Παρουσίαση ανάλυσης παλινδρόμησης και αντίστοιχων εφαρμογών κατά στάδια οικονομετρικής έρευνας (εξειδίκευση, στατιστικά στοιχεία, εκτίμηση, αξιολόγηση). Έμφαση σε θέματα που παρουσιάζονται συχνά στην οικονομετρική έρευνα: επιλογή ανάμεσα σε υποδείγματα, επιλογή δυναμικής εξειδίκευσης υποδείγματος, συναρτησιακές μορφές, κλπ. Στατιστική επαγωγή με τους τρεις τύπους στατιστικών ελέγχων (Likelihood Ratio, Wald, Lagrange Multiplier), και τις ειδικότερες περιπτώσεις των ελέγχων με κατανομές t και F. Θεωρία και εφαρμογές σε ειδικά υποδείγματα: Probit/logit, συστήματα εξισώσεων, δυναμικά υποδείγματα και υποδείγματα χρονολογικών σειρών, υποδείγματα με panel data.
Σειρά εφαρμογών από την παραγωγή και ζήτηση αγαθών και υπηρεσιών, ανάλυση οικογενειακών προϋπολογισμών, μικρά μακροοικονομικά υποδείγματα, σχέση πωλήσεων και διαφήμισης, εξέλιξη όρων εμπορίου, σχέση ανάπτυξης και ανισότητας, κλπ. Οι εφαρμογές γίνονται κύρια με στατιστικά στοιχεία από την ελληνική οικονομία

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗ

  • Introductory Econometrics. A Modern Approach. J.M. Wooldridge
  • Οικονομετρία. Ηλίας Τζαβαλής
  • Εφαρμοσμένη Οικονομετρία. Ευθύμιος Τσιώνας

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ: Διαλέξεις και εργαστηριακά μαθήματα με τη χρήση υπολογιστών

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ/ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ: Γραπτές εξετάσεις

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Ελληνικά – Αγγλική ορολογία