Οικονομετρία ΙΙ

Κωδικός: 
4114
Εξάμηνο: 
4ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ:  6 πιστωτικές μονάδες

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:

Σκοπός του μαθήματος είναι η εμβάθυνση στην κατανόηση της οικονομετρικής θεωρίας και χρήση ενός ευρούς φάσματος οικονεμετρικών υποδειγμάτων. Αυτά επιτυγχάνονται μέσω θεωρητικών αλλά και εφαρμοσμένων παραδειγμάτων. Αρχίσουμε με σύντομη επανάληψη στη βασική  οικονομετρική θεωρία. Συνεχίζουμε με ασυμπτωτική κατανομή της εκτιμήτριας ελαχίστων τετραγώνων, βοηθητικές μεταβλητές και παλινδρόμηση σε δύο στάδια, εισαγωγή στις χρονολογικές σειρές; υποδείγματα και μέθοδοι εκτίμησης στοιχείων σε Panel. θεωρία και εφαρμογές σε ειδικά υποδείγματα: Probit/logit. Επιδιώκεται η δυνατότητα αυτόνομης εμπειρικής οικονομικής έρευνας καθώς και η κατανόηση άλλων οικονομετρικών ερευνών που υπάρχουν στη βιβλιογραφία.

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ:  Στατιστική

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Αρχίσουμε με σύντομη επανάληψη στη βασική  οικονομετρική θεωρία: δομή οικονομετρικών δεδομένων και επεξεργασία δεδομένων, απλή παλινδρόμηση, πολλαπλή παλινδρόμηση, πολυσυγγραμμικότητα, ετεροσκεταστικότητα, αυτοσυσχέτιση, λανθασμένη εξειδίκευση, ψευδομεταβλητές. Συνεχίζουμε με ασυμπτωτική κατανομή της εκτιμήτριας ελαχίστων τετραγώνων, βοηθητικές μεταβλητές και παλινδρόμηση σε δύο στάδια, εισαγωγή στις χρονολογικές σειρές: ιδιότητες εκτιμητριών ελαχίστων τετραγώνων, τάση και κυκλικότητα; περαιτέρω ανάλυση χρονολογικών σειρών: στασιμότητα, ασυμπτωτικές ιδιότητες εκτιμητών, δυναμικά πλήρη υποδείγματα και απουσία αυτοσυσχέτισης; aυτοσυσχέτιση και ετεροσκεδαστικότητα στις χρονολογικές σειρές: ιδιότητες εκτιμητών με αυτοσυσχετισμένα λάθη, εφικτή γενικευμένη μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων; Υποδείγματα και μέθοδοι εκτίμησης στοιχείων σε Panel. Το μάθημα τελειώνει με μια εισαγωγή στη θεωρία και εφαρμογές σε ειδικά υποδείγματα: Probit/logit.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ

  • Ενοποιημένες Ποσοτικές Μέθοδοι στα Οικονομικά , Ν. Πιττής, Εκδόσεις Διπλογραφία
  • Οικονομετρία, Η. Τζαβαλής, Εκδόσεις ΟΠΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ: Διαλέξεις και φροντιστήρια

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ/ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ: Γραπτές εξετάσεις

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Ελληνικά – Αγγλική ορολογία