Διαδικασία Διαχείρισης Παραπόνων

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της φοιτητοκεντρικής  εκπαιδευτικής διαδικασίας, η συνέλευση του τμήματος αποφάσισε  να επικαιροποιήσει  τη  διαδικασία διατύπωσης/διαχείρισης παραπόνων των φοιτητών, σε εφαρμογή της απόφασης της Μονάδας Διασφάλισης της Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του Πανεπιστημίου (5η συνεδρίαση/21.03.2019 & 6η συνεδρίαση/27.05.2022). Η συγκεκριμένη διαδικασία αφορά σε όλα τα παράπονα/συστάσεις των φοιτητών, τα οποία σχετίζονται με την εκπαιδευτική και διοικητική λειτουργία του τμήματος και έχει ως ακολούθως:     

  • Δημιουργία εντύπου διατύπωσης παραπόνων/συστάσεων
  • Δημιουργία ηλεκτρονικού συνδέσμου στην ιστοσελίδα του τμήματος για την υποβολή του εντύπου:
  • Ταξινόμηση των παραπόνων/συστάσεων και σύνταξη αναφοράς με προτάσεις για επίλυση παραπόνων από τη Γραμματεία του τμήματος
  • Κοινοποίηση της αναφοράς στον Πρόεδρο του τμήματος, ο οποίος αξιολογεί κατά πόσο τα υποβληθέντα παράπονα/συστάσεις θα αποτελέσουν θέμα συζήτηση στη συνέλευση του τμήματος.
  • Ενημέρωση του φοιτητή από τη Γραμματεία του τμήματος.
  • Ετήσια αναφορά  από τη Γραμματεία του τμήματος στη ΜΟΔΙΠ κατά τη λήψη του ακαδημαϊκού έτους σχετικά με τον συνολικό αριθμό (ΠΠΣ και ΠΜΣ) των: 1) υποβληθέντων παραπόνων/συστάσεων, 2) εξετασθέντων παραπόνων/συστάσεων και 3) αποδεκτών παραπόνων/συστάσεων.

Φόρμα Yποβολής Παραπόνων και Ενστάσεων Φοιτητών/Φοιτητριών