Οικονομική Ανάπτυξη

Κωδικός: 
4134
Εξάμηνο: 
6ο
Μαθήματα Κατευθύνσεων
Κατεύθυνση Α: Διεθνής Οικονομική και Χρηματοδοτική

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Υποχρεωτικό Α’ Κατεύθυνσης

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 6 πιστωτικές  μονάδες

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:

Οι φοιτητές που τελειώνουν αυτή την ενότητα αναγνωρίζουν ορισμένα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αναπτυσσόμενες χώρες. Γνωρίζουν μερικές προσεγγίσεις (γενικές και ειδικές) για την επίλυση των προβλημάτων αυτών. Τα θέματα που καλύπτονται είναι τόσο μακροοικονομικού και μικροοικονομικού χαρακτήρα, προσεγγίζονται τόσο σε θεωρητικό όσο και σε εμπειρικό επίπεδο, ενώ συχνά δίνεται έμφαση σε ζητήματα πολιτικής οικονομίας. Το μάθημα αποσκοπεί στο να διευρύνει την οπτική των φοιτητών με την έκθεση τους σε προβλήματα αναπτυσσόμενων χωρών, να τους παράσχει παραδείγματα πρακτικών εφαρμογών , υποδειγμάτων που διδάχθηκαν σε άλλα μαθήματα «Μικροοικονομική, Μακροοικονομική, Οικονομετρία, Πολιτική Οικονομία) και να τους δώσει τη δυνατότητα να αναπτύξουν τις αναλυτικές και συνθετικές τους ικανότητες μέσω της συγγραφής εργασιών και της παρουσίασης και δημόσιας συζήτησής τους με τους συμφοιτητές τους.

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ : Μαθηματικά Ι και ΙΙ, Μικροικονομική Ι και ΙΙ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  • Οικονομική Ανάπτυξη και Οικονομική Μεγέθυνση:Χαρακτηριστικά των Αναπτυσσομένων Χωρών.Δείκτες του επιπέδου Οικονομικής Ανάπτυξης.
  • Θεωρίες Οικονομικής Ανάπτυξης και Μεγέθυνσης και Εμπειρικές Μελέτες:Το υπόδειγμα Harrod-Domar. Το Υπόδειγμα του Solow. Δυισμός, η υπόθεση της πλεονάζουσας εργασίας, κλασσικά και νεοκλασσικά υποδείγματα.  Ανάπτυξη, ανισότητα, φτώχεια και η υπόθεση του Kuznets.  Σύγκλιση ή απόκλιση αναπτυσσομένων και αναπτυγμένων χωρών; Δομισμός, μαρξιστικά και νεομαρξιστικά υποδείγματα και η θεωρία της εξαρτημένης ανάπτυξης.
  • Ο ρόλος των ανθρωπίνων πόρων: Πληθυσμιακό πρόβλημα και δημογραφική μετάβαση.Εσωτερική και διεθνής μετανάστευση. Εκπαιδευτική πολιτική και η επίδραση της επιλεγόμενης τεχνολογίας στη συνολική απασχόληση.
  • Κινητοποίηση εγχωρίων και διεθνών πόρων:Δημοσιονομικές και χρηματοπιστωτικές πολιτικές.Ξένες άμεσες επενδύσεις, οικονομική βοήθεια, διεθνής δανεισμός και το πρόβλημα του εξωτερικού χρέους.
  • Στρατηγικές εκβιομηχάνισης και διεθνούς εμπορίου:Διεθνείς όροι εμπορίου.Προστατευτισμός και εκβιομηχάνιση μέσω υποκατάστασης των εισαγωγών.Εκβιομηχάνιση μέσω προώθησης των εξαγωγών.
  • Ο ρόλος του κράτους και των διεθνών οργανισμών στη διαδικασία της Οικονομικής Ανάπτυξης

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗ

  • Οικονομική Μεγέθυνση , Θεωρία και Πολιτική, Αναθεωρημένη Έκδοση , Εκδόσεις Κριτική.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ: Διαλέξεις, συγγραφή και παρουσίαση εργασιών

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ/ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ: Γραπτές εξετάσεις (70%), εργασία (30%)

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Ελληνική