Οικονομική Ανάπτυξη

Κωδικός: 
4134
Εξάμηνο: 
6ο
Μαθήματα Κατευθύνσεων
Κατεύθυνση Α: Διεθνής Οικονομική και Χρηματοδοτική

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Υποχρεωτικό Α’ Κατεύθυνσης

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 6 πιστωτικές  μονάδες

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:

 • Κατανόηση των σημαντικότερων οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι Αναπτυσσόμενες Χώρες
 • Χρήση εργαλείων της οικονομικής θεωρίας για την ανάλυση αυτών των προβλημάτων
 • Ερμηνεία ποσοτικών οικονομικών δεδομένων και κατανόηση αποτελεσμάτων ποιοτικών και ποσοτικών αναλύσεων με αναφορά στις Αναπτυσσόμενες Χώρες
 • Συγκριτική αποτίμηση εναλλακτικών οικονομικών πολιτικών
 • Πρόβλεψη αποτελεσμάτων συγκεκριμένων μέτρων οικονομικής πολιτικής
 • Αποτύπωση και αξιολόγηση της κτηθείσας γνώσης σε συγκεκριμένο πεδίο με συνθετικές διαδικασίες σε κείμενο μεσαίου μεγέθους (long essay)
 • Παρουσίαση σε ακροατήριο των βασικών αποτελεσμάτων έρευνας σε συγκεκριμένο πεδίο

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ : Δεν υπάρχουν τυπικά προαπαιτούμενα, αλλά είναι χρήσιμο οι φοιτητές να έχουν καλές γνώσεις μικροοικονομικής και μακροοικονομικής.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Οικονομική Ανάπτυξη και Οικονομική Μεγέθυνση:Χαρακτηριστικά των Αναπτυσσομένων Χωρών.Δείκτες του επιπέδου Οικονομικής Ανάπτυξης.
 • Θεωρίες Οικονομικής Ανάπτυξης και Μεγέθυνσης και Εμπειρικές Μελέτες:Το υπόδειγμα Harrod-Domar. Το Υπόδειγμα του Solow. Δυισμός, η υπόθεση της πλεονάζουσας εργασίας, κλασσικά και νεοκλασσικά υποδείγματα.  Ανάπτυξη, ανισότητα, φτώχεια και η υπόθεση του Kuznets.  Σύγκλιση ή απόκλιση αναπτυσσομένων και αναπτυγμένων χωρών; Δομισμός, μαρξιστικά και νεομαρξιστικά υποδείγματα και η θεωρία της εξαρτημένης ανάπτυξης.
 • Ο ρόλος των ανθρωπίνων πόρων: Πληθυσμιακό πρόβλημα και δημογραφική μετάβαση.Εσωτερική και διεθνής μετανάστευση. Εκπαιδευτική πολιτική και η επίδραση της επιλεγόμενης τεχνολογίας στη συνολική απασχόληση.
 • Κινητοποίηση εγχωρίων και διεθνών πόρων:Δημοσιονομικές και χρηματοπιστωτικές πολιτικές.Ξένες άμεσες επενδύσεις, οικονομική βοήθεια, διεθνής δανεισμός και το πρόβλημα του εξωτερικού χρέους.
 • Στρατηγικές εκβιομηχάνισης και διεθνούς εμπορίου:Διεθνείς όροι εμπορίου.Προστατευτισμός και εκβιομηχάνιση μέσω υποκατάστασης των εισαγωγών.Εκβιομηχάνιση μέσω προώθησης των εξαγωγών.
 • Ο ρόλος του κράτους και των διεθνών οργανισμών στη διαδικασία της Οικονομικής Ανάπτυξης

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗ

 • Gillis M., Perkins D.H., Roemer M. και Snodgrass D.R. (2000) Οικονομική της Ανάπτυξης, Τυπωθήτω.
 • Todaro M.P. και Smith S.C. (2014) Οικονομική Ανάπτυξη, Τζιόλας

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ: Διαλέξεις, συγγραφή και παρουσίαση εργασιών

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ/ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ: Γραπτές εξετάσεις (70%), εργασία (30%)

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Ελληνική