Οικονομικά της Πολιτικής Ανταγωνισμού

Κωδικός: 
4149
Εξάμηνο: 
7ο
Μαθήματα Κατευθύνσεων
Κατεύθυνση Β: Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική Οικονομία

ΤΥΠΟΣ MΑΘΗΜΑΤΟΣ: Υποχρεωτικό Β' Κατεύθυνσης

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝAΔΩΝ: 6 πιστωτικές  μονάδες

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Σκοπός του μαθήματος  είναι η οικονομική ανάλυση και κατανόηση μιας σειράς πρακτικών που ακολουθούν οι επιχειρήσεις σε αγορές στις οποίες έχουν σημαντική μονοπωλιακή δύναμη. Θα μελετήσουμε επίσης την αντιμετώπιση των πρακτικών αυτών από την Πολιτική Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιο συγκεκριμένα, θα  αναλύσουμε τα κίνητρα, τις επιδράσεις και την αντιμετώπιση από τις αρχές ανταγωνισμού των εξής πρακτικών: συγχωνεύσεις και εξαγορές, cartels, κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης. Θα ασχοληθούμε επίσης με το θέμα της απελευθέρωσης αγορών. Πέρα από το θεωρητική ανάλυση, θα δούμε μια σειρά από πραγματικές υποθέσεις ανταγωνισμού και απελευθέρωσης αγορών τόσο στα πλαίσια της Ελλάδας όσο και στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

  • Να κατανοήσουν τη βασική οικονομική λογική και μεθοδολογία της Πολιτικής Ανταγωνισμού.
  • Να χρησιμοποιήσουν εργαλεία της μικροοικονομικής για την ανάλυση των κινήτρων και των επιδράσεων των cartel, των συχγωνεύσεων και εξαγορών και των πρακτικών κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης.
  • Να επιχειρηματολογούν σχετικά με υποθέσεις περιορισμού ανταγωνισμού και την ανάγκη ή όχι παρέμβασης από τις αρχές.
  • Να ερμηνεύουν και να τις αποφάσεις των αρχών ανταγωνισμού.

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ: Δεν υπάρχουν τυπικά προαπαιτούμενα, αλλά είναι χρήσιμο οι φοιτητές να έχουν καλές γνώσεις μικροοικονομικής.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

1. Εισαγωγή στην Πολιτική Ανταγωνισμού
2. Μεθοδολογία (Είδη Αγοράς, Χαρακτηριστικά Αγοράς)
3. Συμπαιγνία (Cartel): Κίνητρα,Επιδράσεις, Αντιμετώπιση και Εφαρμογές
4. Συγχωνεύσεις και Εξαγορές: Kίνητρα, Επιδράσεις, Αντιμετώπιση και Εφαρμογές
5. Κατάχρηση Δεσπόζουσας Θέσης
6. Απελευθέρωση Αγορών Δικτύου

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗ

  • Belleflamme, P. και Peitz, (2016), Βιομηχανική Οργάνωση, Εκδόσεις Σοφία.
  • Βέττας, Ν. και I. Κατσουλάκος  (2004), Πολιτική Ανταγωνισμού και Ρυθμιστική Πολιτική, Τυπωθήτω.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ: Διαλέξεις

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ/ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ:  Τελικές γραπτές εξετάσεις (100%) ή τελικές γραπτές εξετάσεις (70%) και πρόοδος (30%)

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Ελληνική.