Οικονομική της Εργασίας

Κωδικός: 
4164
Εξάμηνο: 
7ο
Μαθήματα Κατευθύνσεων
Κατεύθυνση Β: Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική Οικονομία

ΤΥΠΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Υποχρεωτικό Β' Κατεύθυνσης

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: έξι (6) πιστωτικές μονάδες

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:

Το μάθημα στοχεύει στο να παρουσιάσει μια εικόνα της βιβλιογραφίας των σύγχρονων οικονομικών της εργασίας τόσο σε θεωρητικό όσο και σε εμπειρικό επίπεδο και να εφαρμόσει υποδείγματα και τεχνικές που έχουν διδαχθεί σε βασικά μαθήματα της μικρο και μακρο ανάλυσης σε θέματα που αφορούν στην αγορά εργασίας.
Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να μπορούν:

  • να περιγράψουν τα βασικά χαρακτηριστικά και τις τελευταίες εξελίξεις στις αγορές εργασίας των αναπτυγμένων χωρών
  • να χρησιμοποιούν τις βασικές τεχνικές αριστοποίησης έτσι ώστε να λύνουν προβλήματα σχετικά με μεγέθη της αγοράς εργασίας (απασχόληση, μισθοί)
  • να αξιολογούν τα εμπειρικά αποτελέσματα της έρευνας για την αγορά εργασίας όπως σε θέματα σχετικά με την ζήτηση και την προσφορά εργασίας, την επίδραση των εργατικών ενώσεων, τις θεωρίες αναζήτησης και του «αποτελεσματικού μισθού», την επίδραση των ελάχιστων μισθών και επιδομάτων ανεργίας στην ανεργία και τους μισθούς.

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ: Κανένα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

•    Εισαγωγή
•    Γενική επισκόπηση
•    Η ζήτηση εργασίας
•    Ελαστικότητες ζήτησης εργασίας
•    Η προσφορά της εργασίας
•    H προσφορά εργασίας στο νοικοκυριό
•    Μισθολογικές διαφορές
•    Επένδυση σε ανθρώπινο κεφάλαιο
•    Εργατικές ενώσεις και διαπραγματεύσεις
•    Κινητικότητα των εργαζομένων - Μετανάστευση - Παλιννόστηση
•    Aκαμψίες στην αγορά εργασίας- ελάχιστοι μισθοί
•    Υποδείγματα αναζήτησης
•    Ανεργία

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗ

  • Τα Οικονομικά της Εργασίας, G. Borjas, Εκδόσεις Κριτική 2016
  • Οικονομικά της Εργασίας: Σύγχρονη Προσέγγιση στη Θεωρία και τη Δημόσια Πολιτική, 2017, Ehrenberg R.G., Smith R.S., Eκδόσεις Broken Hill

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ: Δύο τακτικές εβδομαδιαίες δίωρες διαλέξεις. Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα (e-class) υπάρχουν περιλήψεις των διαλέξεων, ασκήσεις, ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, ειδικά θέματα, πρόσθετη βιβλιογραφία για εργασίες.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ/ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ: Τελική γραπτή εξέταση και εκπόνηση εργασιών.

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Ελληνική και Αγγλική