Μακροοικονομική ΙΙΙ

Κωδικός: 
4156
Εξάμηνο: 
6ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝAΔΩΝ: 6 πιστωτικές μονάδες

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:

Κατανόηση των βασικών μεθοδολογικών εργαλείων της σύγχρονης μακροοικονομικής ανάλυσης.
Αλγεβρική παρουσίαση των βασικών υποδειγμάτων της σύγχρονης μακροοικονομικής θεωρίας και πολιτικής.
Πρόβλεψη και κατανόηση αποτελεσμάτων συγκεκριμένων μέτρων μακροοικονομικής πολιτικής
Συγκριτική αξιολόγηση εναλλακτικών δημοσιονομικών και νομισματικών πολιτικών

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ: Μακροοικονομική Ι.
Πρέπει να επισημανθεί ότι το μάθημα αυτό απευθύνεται σε φοιτητές με αρκετά καλό γνωστικό υπόβαθρο σε θέματα Μακροοικονομικής ανάλυσης και πολιτικής. Επίσης, απαραίτητη θεωρείται η στοιχειώδης γνώση χρήσης μαθηματικών μεθόδων ανάλυσης.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα απαρτίζεται από δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος του μαθήματος, στόχος είναι μια περισσότερο διεισδυτική ματιά στα βασικά μακροοικονομικά υποδείγματα τύπου AD-AS, και η ανάδειξη των θεμελιωδών διαφορών τους, τόσο στα πλαίσια μιας κλειστής όσο και μιας ανοικτής οικονομίας. Θα αναλυθεί ο ρόλος των προσδοκιών στην οικονομική θεωρία και σκέψη και θα μελετηθεί με μαθηματική συστηματικότητα η επίπτωση της υπόθεσης των ορθολογικών προσδοκιών πάνω στην άσκηση της οικονομικής πολιτικής. Στο δεύτερο κομμάτι του μαθήματος, θα εξεταστούν υποδείγματα με μικροοικονομική θεμελίωση. Και στα δύο μέρη, θα δοθεί έμφαση σε θέματα οικονομικής πολιτικής τόσο νομισματικής όσο και δημοσιονομικής.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗ

  • Οικονομίδης Γ. και Α. Φιλιππόπουλος «Υποδείγματα Μακροοικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής», (Εκδόσεις ΟΠΑ, 2017)
  • Καλαϊτζιδάκης Π. και Σ. Καλυβίτης «Οικονομική Μεγέθυνση: Θεωρία και Πολιτική» (Αναθεωρημένη έκδοση, Εκδόσεις Κριτική, 2008).

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ: Διαλέξεις.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ/ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ: Γραπτές εξετάσεις (100%) ή γραπτές εξετάσεις (80%) και ενδιάμεση εξέταση (20%).

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Ελληνική.