Πρακτική Άσκηση

Εξάμηνο: 
5ο
-

Επισκεφθείτε τη σελίδα για το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης στο ΔΕΟΣ:

https://www.dept.aueb.gr/el/node/860/