Χρηματοοικονομική Οικονομετρία

Κωδικός: 
4146
Εξάμηνο: 
8o
Μαθήματα Επιλογής
Διδάσκων: 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 6 ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές σε οικονομετρικά υποδείγματα τα οποία έχουν εφαρμογή στα χρηματοοικονομικά και γενικά στα οικονομικά. Η ύλη εμπεριέχει στοχαστικές διαδικασίες όπως ARMA, GARCH, EGARCH, and heteroskedastic in Mean. Επίσης εξετάζεται στοχαστική και ντετερμινιστική στασιμότητα καθώς και συνολοκλήρωση. Μέρος του μαθήματος είναι η ενασχόληση των φοιτητών με πραγματικά στοιχεία. Όλες οι οικονομετρικές ασκήσεις πραγματοποιούνται στο εργαστήριο του τμήματος. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές

 • θα έχουν κατανοήσει πλήρως τις στατιστικές ιδιότητες των χρηματοοικονομικών αποδόσεων
 • θα μπορούν να διατυπώνουν και αναλύουν τις ιδιότητες των ARIMA υποδειγμάτων καθώς και να εκτιμούν, αναλύουν και αξιολογούν αυτά τα υποδείγματα βάση της προβλεπτικής τους ικανότητας,
 • θα έχουν κατανοήσει την αρχή της Μέγιστης Πιθανοφάνειας και θα την χρησιμοποιούν για εκτίμηση και έλεγχο υποθέσεως,
 • θα έχουν κατανοήσει ARCH και GARCH υποδείγματα και θα μπορούν να τα εφαρμόζουν σε χρηματοοικονομικά στοιχεία που εμφανίζουν συγκέντρωση μεταβλητότητας και δυναμική ασυμμετρία,
 • και θα εφαρμόζουν τις τεχνικές της συνολοκλήρωσης για την υποδειγματοποίηση μακροχρόνιων και βραχυχρόνιων σχέσεων μεταξύ οικονομικών στοιχείων,

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ: Κανένα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Περιοχές που καλύπτονται:

 1. Χαρακτηριστικά χρηματοοικονομικών σειρών: ανεξαρτησία, στασιμότητα και κανονικότητα.
 2. Εισαγωγή στην ανάλυση των στάσιμων αυτοπαλίδρομων υποδειγμάτων.
 3. Εισαγωγή στην ανάλυση των μη-στάσιμες χρονολογικών σειρών. Συνολοκλήρωση.
 4. Εισαγωγή στα αυτοπαλίδρομα υπόσυνθήκη ετεροσκεδαστικά υποδείγματα.
 5. Αποτελεσματικότητα, τυχαίος περίπατος προβλεψιμότητα, και μεταβλητότητα χρηματοοικονομικών σειρών.
 6. Έλεγχος αποτελεσματικότητας αγορών και χρονολογικά μεταβαλλόμενο ασφάλιστρο κινδύνου: μετοχές, ομόλογα, συναλλαγματικές ισοτιμίες.
 7. Έλεγχοι υποδειγμάτων αποτίμησηςμετοχών και ομολόγων.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗ

 • Brooks C., 2002, Introductory Econometrics for Finance, Cambridge University Press.
 •  Campbell J., A. Lo and G. MacKinlay, 1997, The Econometrics of Financial Markets, Princeton Univ. Press
 • Ντέμος, Α., 2019, Χρηματοοικονομική Οικονομετρία, ΟΠΑ.
 • Gourieroux C., 1997, ARCH Models and Financial Applications, Springer
 • Enders W., 1995, Applied Econometrc Time Series, Wiley.
 • Hamilton J. D., 1994, Time Series Analysis, Princeton University Press.
 • Mills T. and R Markellos 2008, The Econometric Modelling of Financial Time Series, Cambridge Univ. Press
 • Xekalaki E. and S. Degiannakis 2010, ARCH Models for Financial Applications, J. Wiley and Sons
 • Notes www.aueb.gr/users/demos/time_series.pdf (in English)

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ: Για κάθε 3 ώρες Διαλέξεων 1 ώρα Εργαστήριο.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ/ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ: Τελικές Γραπτές Εξετάσεις

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Ελληνικά-Αγγλική Ορολογία