Διεθνής Οικονομική

Κωδικός: 
4112
Εξάμηνο: 
4ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Διδάσκων: 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 6 πιστωτικές μονάδες

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση του φοιτητή με τις βασικές έννοιες της διεθνούς οικονομικής, μέσω της σύνδεσης των θεωριών και αναλυτικών εργαλείων αυτού του επιστημονικού αντικειμένου και των εξελίξεων που συντελούνται στην παγκόσμια οικονομία. Ανάμεσα στα θέματα που καλύπτονται σ’ αυτό το μάθημα είναι: απόλυτο και συγκριτικό πλεονέκτημα; προσδιορισμός σχετικών τιμών; οφέλη του διεθνούς εμπορίου; μεταβολές παραγωγικότητας και κοινωνική ευημερία; διεθνές εμπόριο και διανομή του εισοδήματος; διεθνής κινητικότητα συντελεστών παραγωγής; μέσα άσκησης (διεθνούς) εμπορικής πολιτικής; πολιτική οικονομία εμπορικής πολιτικής; ισοζύγιο πληρωμών και εθνικοί λογαριασμοί; ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, εξωτερικό χρέος και διεθνής επενδυτική θέση της χώρας; χρήμα, τιμές, επιτόκια, και συναλλαγματικές ισοτιμίες; αποτελεσματικότητα μακροοικονομικών πολιτικών; σύγκριση συστημάτων συναλλαγματικών ισοτιμιών; συναλλαγματικές κρίσεις; εσωτερική και εξωτερική ισορροπία; Εξωτερικό χρέος; Διεθνής συντονισμός οικονομικής πολιτικής.

Με το πέρας του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται έχουν γνώση των σημαντικότερων προσδιοριστικών παραγόντων των διεθνών εμπορικών ροών, τις συνέπειες αυτών των ροών, καθώς και τα αποτελέσματα των κυβερνητικών παρεμβάσεων (π.χ. δασμοί, επιδοτήσεις) στο διεθνές εμπόριο στην εγχώρια ευημερία και τη διανομή του εισοδήματος. Επίσης, αναμένεται ότι  οι φοιτητές θα μπορούν να αναλύσουν τις συνέπειες για το εθνικό προϊόν, την απασχόληση, και το ισοζύγιο πληρωμών των εθνικών μακροοικονομικών πολιτικών, καθώς και τον τρόπο λειτουργίας διαφορετικών συστημάτων συναλλαγματικών ισοτιμιών, και τις συνέπειές τους για την εύρυθμη προσαρμογή των οικονομιών σε περιόδους οικονομικών κρίσεων.

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ: Βασική γνώση Μικροοικονομικής και Μακροοικονομικής
              
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διεθνές εμπόριο: θεωρία και πολιτική

Παραγωγικότητα εργασίας, απόλυτο και συγκριτικό πλεονέκτημα

Παραγωγικοί συντελεστές και διεθνές εμπόριο  

Ατελής ανταγωνισμός και διεθνές εμπόριο

Διεθνής κινητικότητα παραγωγικών συντελεστών

Μέσα άσκησης και πολιτική οικονομία της εμπορικής πολιτικής

Διεθνής μακροοικονομική

Ισοζύγιο πληρωμών και εθνικοί λογαριασμοί

Χρήμα, τιμές, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες

Εισόδημα, τιμές, και μακροοικονομική πολιτική

Συστήματα συναλλαγματικών ισοτιμιών

Εσωτερική ισορροπία, εξωτερική ισορροπία και εξωτερικό χρέος

Συντονισμός μακροοικονομικών πολιτικών και το διεθνές  νομισματικό σύστημα

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗ

  •  Krugman, P., Obstfeld, M., (2011), ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, ΚΡΙΤΙΚΗ.
  •  Barro, (2015) ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ , Εκδόσεις BROKEN HILL PUBLISHERS

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ : ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΣΤΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ/ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ: Γραπτή εξέταση

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Ελληνική