Διεθνής Οικονομική

Κωδικός: 
4112
Εξάμηνο: 
4ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 6 πιστωτικές μονάδες

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα μπορούν να:
(i) δίνoυν συνοπτικούς ορισμούς των σχετικών οικονομικών εννοιών και όρων και να περιγράφουν τις βασικές σχέσεις μεταξύ των οικονομικών μεταβλητών που θα παρουσιαστούν,
(ii) να εξηγούν τις βασικές διαφορές μεταξύ των εναλλακτικών θεωρητικών υποδειγμάτων και τον τρόπο λειτουργίας τους στην εξαγωγή των θεωρητικών συμπερασμάτων
(iii) επιδεικνύουν ικανότητα εφαρμογής των γνώσεων στην επίλυση θεωρητικών προβλημάτων και ασκήσεων,
iv) αξιολογούν τις διεθνείς οικονομικές εξελίξεις με συστηματικό και αντικειμενικό τρόπο, αναπτύσσοντας και εφαρμόζοντας κατάλληλα κριτήρια, βάσει των προβλέψεων των διάφορων θεωριών καθώς και της διεθνούς εμπειρίας, όπως παρουσιάζονται στο μάθημα.

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ: Βασική γνώση Μικροοικονομικής και Μακροοικονομικής
              
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. Διεθνές εμπόριο: Εισαγωγή
2. Διεθνές εμπόριο: Επισκόπηση
3. Παραγωγικότητα εργασίας, απόλυτο και συγκριτικό πλεονέκτημα
4. Ειδικοί συντελεστές παραγωγής και διανομή εισοδήματος
5. Εξωτερικές οικονομίες κλίμακας και διεθνής καταμερισμός της παραγωγής
6. Εξαγωγές, εξωτερική ανάθεση και πολυεθνικές επιχειρήσεις
7. Τα μέσα της εμπορικής πολιτικής
8. Διεθνής μακροοικονομική

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗ

  • Krugman, P.R., Obstfeld, M. και Melitz, M. (2016) Διεθνής Οικονομική: Θεωρία και πολιτική (4η βελτιωμένη έκδοση, ΚΡΙΤΙΚΗ)
  • Gerber, (2018) Διεθνής Οικονομική, Εκδόσεις Broken Hill Publishers

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ : ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΣΤΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ/ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ: Γραπτή εξέταση

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Ελληνική