Διεθνείς Οργανισμοί

Κωδικός: 
4142
Εξάμηνο: 
4ο
Μαθήματα Κατευθύνσεων
Κατεύθυνση Β: Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική Οικονομία

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Υποχρεωτικό Μάθημα Β’ Κατεύθυνσης

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΩΝ  ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ:  6 πιστωτικές μονάδες

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να αναγνωρίζουν το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι Διεθνείς Οργανισμοί ως θεσμοί στα πεδία της λήψης αποφάσεων σχετικά με τη διεθνή ασφάλεια και τη διεθνή οικονομία. Παράλληλα θα μπορούν να κατανοήσουν τις συνέργειες ανάμεσα στους παγκόσμιους και περιφερειακούς οργανισμούς.

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ: Κανένα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Οι διεθνείς οργανισμοί (ΔΟ) ως έννοια και θεσμός της διεθνούς κοινωνίας. Τυπολογία των ΔΟ. Οι ρόλοι, οι βασικές λειτουργίες και οι μηχανισμοί λήψεως  αποφάσεων των ΔΟ.Η ιστορική εξέλιξη των ΔΟ : Από την Ευρωπαϊκή Συνεννόηση στις Συνδιασκέψεις της Χάγης. Η Κοινωνία των Εθνών (θεσμική διάρθρωση, λήψη αποφάσεων, ρόλοι). Ο ΟΗΕ (θεσμική διάρθρωση, λήψη αποφάσεων, ρόλοι). Ο ΟΗΕ και η ειρηνική επίλυση των διαφορών. Ο ΟΗΕ και η συλλογική ασφάλεια. Οι ΔΟ και η διακυβέρνηση της Παγκόσμιας Οικονομίας: To ΔΝΤ, η Παγκόσμια Τράπεζα και το G-8 Συνέργειες ανάμεσα στους παγκόσμιους και περιφερειακούς οργανισμούς.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗ:

  • A.Leroy Bennett, International Organisations. Principles and Issues (New Jersey, Prentice Hall, 2015)
  • Inis Claude, Swords Into Plowshares (New York, McGraw-Hill, 1984)

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ  ΜΕΘΟΔΟΙ: 1) Διαλέξεις στην τάξη, 2) μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας, 3) διαδραστική διδασκαλία και 4) συγγραφή εργασίας / εργασιών.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ/ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ: 1) Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου (100%) ή 2) Γραπτή εξέταση (90%) και προφορική παρουσίαση εργασίας (10%)

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:  Ελληνική