Μαθηματική Οικονομική

Κωδικός: 
4125
Εξάμηνο: 
7ο
Μαθήματα Επιλογής

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝAΔΩΝ: 6 πιστωτικές  μονάδες

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Κατανόηση βασικών μαθηματικών εργαλείων της οικονομικής με έμφαση  στην μεγιστοποίηση, τα άριστα κατά παρέτο σημεία ,και την κυρτότητα. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να λύνουν προβλήματα μεγιστοποίησης, να αναγνωρίζουν κοίλες και οιονεί  κοίλες  συναρτήσεις και να λύνουν προβλήματα διανυσματική μεγιστοποίησης.

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ: Δεν υπάρχουν τυπικά προαπαιτούμενα, αλλά είναι χρήσιμο οι φοιτητές να έχουν επιτυχως ολοκληρωσει τα μαθηματικα 1 και 2.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βασικά προβλήματα της αριστοποίησης. Ύπαρξη, αναγκαίες  συνθήκες, ικανές συνθήκες,ιδιοτητες του συνόλου λύσεων .
Θεώρημα ύπαρξης κατά  Weierstrass
Θεώρημα αναγκαίων συνθηκών κατά  Fritz John
Αναζήτηση ολικών μεγίστων .
Θεώρημα ικανών συνθηκών κατά   Arrow –Enthoven
Κυρτά σύνολα Κοίλες και οιονεί κοίλες συναρτήσεις.
Τετραγωνικές μορφές.
Διανυσματική μεγιστοποίηση (αποτελεσματικότητα κατά  Pareto).
Θεώρημα του μεγίστου κατά  Berge
Εφαρμογές στα οικονομικά.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗ

  • Μαθηματικές μέθοδοι στα οικονομικά, Ξεπαπαδέας Αναστάσιος Π., Γιαννίκος Ιωάννης
  • Μαθηματικά Οικονομικών Επιστημών, Hoy Michael, Livernois John, McKenna Chris, Stengos Thanasis
  • Mathematics for economists, Simon and Blume.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Διαλέξεις, φροντιστήρια

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Γραπτές εξετάσεις (100%), ή γραπτές εξετάσεις (70%) και ασκησεις (30%)

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Ελληνική.