Θέματα Διεθνούς Χρηματοδοτικής

Κωδικός: 
4138
Εξάμηνο: 
8o
Μαθήματα Κατευθύνσεων
Κατεύθυνση Α: Διεθνής Οικονομική και Χρηματοδοτική

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Υποχρεωτικό Α' Κατεύθυνσης

ΑΡΙΘΜΌΣ ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 6 πιστωτικές μονάδες

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Eξοικείωση με τις κυριότερες διεθνείς χρηματαγορές, και της ιστορικής τους συμπεριφοράς.
Εφαρμογή των βασικών μεθοδολογικών εργαλείων της σύγχρονης χρηματοοικονομικής για την κατανόηση των αγορών και την λήψη επενδυτικών αποφάσεων.
Ανάπτυξη της ικανότητας αξιοποίησης  θεωρητικών εννοιών από άλλα μαθήματα, όπως οικονομετρίας και μακροοικονομικών για την κατανόηση των διεθνών αγορών.

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ: Είναι χρήσιμη αλλά όχι προαπαιτούμενη η επιτυχής εξέταση στα μαθήματα των προηγούμενων εξαμήνων, ιδιαίτερα των χρηματοοικονομικών

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. Επισκόπηση διεθνών χρηματαγορών
    1.1 H σημασία της διεθνούς προσέγγισης
    1.2 Στατιστική συμπεριφορά αγορών
    1.3 Αλγεβρικές ισοτιμίες μεταξύ διεθνών χρηματαγορών
    1.4 Εναλλακτικές αγορές
2. Επίλεκτα θέματα
    2.1 Στοιχεία μικροδομής διεθνών χρηματαγορών
    2.2 Το παγκόσμιο πριμ κινδύνου για μετοχές
    2.3 Επενδύσεις σε διεθνείς χρηματαγορές
    2.4 Ποσοτικές και αλγοριθμικές στρατηγικές επένδυσης στις διεθνείς αγορές

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗ

  • Επενδύσεις, Bodie,Kane & Marcus, Εκδόσεις Utopia, 2014
  • Διεθνής Μακροοικονομική και Χρηματοοικονομική, Ι. Λεβεντάκης

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ: Διαλέξεις και σημειώσεις

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ/ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ: Γραπτές εξετάσεις (100%)

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Ελληνική.