Εξωτερικές Σχέσεις Ε.Ε.

Κωδικός: 
4128
Εξάμηνο: 
7ο
Μαθήματα Κατευθύνσεων
Κατεύθυνση Β: Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική Οικονομία

ΤΥΠΟΣ MΑΘΗΜΑΤΟΣ: Υποχρεωτικό Β' Κατεύθυνσης

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝAΔΩΝ: 6 πιστωτικές μονάδες

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:

Κατανόηση των βασικών θεσμικών και πολιτικών δρώντων και διαδικασιών στην εξωτερική πολιτική της ΕΕ
Ανάλυση των σχέσεων της ΕΕ με εταίρους, διεθνείς οργανισμούς, περιφέρειες και της διεθνούς επιρροής της ΕΕ.
Εξοικείωση με τις εξωτερικές πτυχές των οριζόντιων τομεακών πολιτικών της ΕΕ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ: -

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. θεσμικό και πολιτικό πλαίσιο διαμόρφωσης των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ:
  • Συνθήκη Λισαβόνας: θεσμικές και πολιτικές καινοτομίες
  • θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ και μέσα άσκησης εξωτερικής πολιτικής
    
 2. πλέγμα των διμερών και πολυμερών σχέσεων της ΕΕ:
 • με άλλες χώρες (ΗΠΑ, χώρες BRIC)
 • με διεθνείς οργανισμούς (ΟΗΕ, ΠΟΕ, ΔΝΤ)
 • με περιφέρειες και περιφερειακούς οργανισμούς (ASEAN,MERCOSUR, AU)
 1. οριζόντιες πολιτικές της ΕΕ:
  • πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας
  • πολιτική Διεύρυνσης και Γειτνίασης
  • Ενεργειακή πολιτική
  • Περιβαλλοντική πολιτική
  • Μεταναστευτική πολιτική
  • Πολιτική Διεθνούς Ανάπτυξης και Βοήθειας

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗ

 • Οι Εξωτερικές Σχέσεις της Ε.Ε, επιμέλεια: Σ. Μπλαβούκος, Δ. Μπουραντώνης. Κ. Τσάκωνας, εκδόσεις Σιδέρη, 2019
 • Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση: Οι πολλαπλές κρίσεις και οι προκλήσεις του μέλλοντος, Σουζάννα Βέρνυ, Αντώνης Κόντης, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2017

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ: Διαλέξεις, σεμινάρια

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ/ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ: Γραπτές εξετάσεις (60%), προαιρετική εργασία και παρουσίαση (40%)

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Ελληνική.