Δίκαιο Ανταγωνισμού και Εποπτείας Αγορών Ε.Ε.

Κωδικός: 
4121
Εξάμηνο: 
8o
Μαθήματα Κατευθύνσεων
Κατεύθυνση Β: Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική Οικονομία

ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:  Υποχρεωτικό Β΄ Κατεύθυνσης

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 6  πιστωτικές μονάδες

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Το μάθημα στοχεύει στην εισαγωγή του φοιτητή στις νομικές πτυχές της  ευρωπαϊκής οικονομικής ολοκλήρωσης. Οι θεμελιώδεις πυλώνες της εσωτερικής αγοράς αποτελούν αντικείμενο ανάλυσης , κυρίως υπό το φως της νομολογίας του Δικαστηρίου και των πράξεων του παράγωγου δικαίου της Ένωσης. Η ελευθερία κυκλοφορίας των εμπορευμάτων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων καλύπτει ένα σημαντικό κομμάτι των διαλέξεων. Η έννομη τάξη του ελεύθερου ανταγωνισμού αποτελεί  τον βασικό κορμό του μαθήματος. Στο πλαίσιο αυτό επιδιώκεται η παρουσίαση των βασικών εισαγωγικών εννοιών των παραβατικών συμπεριφορών και η  ανάλυση των μηχανισμών ελέγχου των αντι-ανταγωνιστικών πρακτικών Τα καρτέλ , οι συμπράξεις, η κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης, ο έλεγχος των συγχωνεύσεων και των κρατικών παρεμβατικών πολιτικών αποτελούν αντικείμενο ιδιαίτερης ανάλυσης. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η αναγκαία διασύνδεση μεταξύ των βασικών αρχών της πολιτικής του ανταγωνισμού και των θεσμικών εργαλείων της εφαρμογής τους και έτσι οι φοιτητές αποκτούν ολοκληρωμένη κατάρτιση που μπορεί να αποβεί και εξαιρετικά χρηστική για την αγορά εργασίας.

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ:  Κανένα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1)Κατάργηση φορολογικών διακρίσεων και φορολογικών επιβαρύνσεων ισοδυνάμου αποτελέσματος προς δασμούς (άρθρα 28, 29, 30  και 110 επ.  της ΣΛΕΕ)
2) Έννοια και μορφές των μέτρων ισοδυνάμου αποτελέσματος προς ποσοτικούς περιορισμούς (άρθρο 34 της ΣΛΕΕ)
3) Ελεύθερη εγκατάσταση και παροχή υπηρεσιών ( Πεδίο εφαρμογής των σχετικών διατάξεων-μηχανισμοί  υλοποίησης των σχετικών ρυθμίσεων)
4)  Ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων.
5) Αντικείμενο προστασίας και πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του ανταγωνισμού 
6) Έλεγχος περιοριστικών του ανταγωνισμού πρακτικών (Συμφωνίες-Αποφάσεις Ενώσεων Επιχειρήσεων-Εναρμονισμένες Πρακτικές)-
7) Νομική μεταχείριση οριζόντιων και κάθετων συμπράξεων-(Συμβάσεις Διανομής, franchising και συμφωνίες μεταφοράς τεχνολογίας)
8) Απαλλαγή Συμπράξεων- Διαδικασία Ελέγχου των συμπράξεων
9) Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης – Ειδικές μορφές καταχρηστικής συμπεριφοράς  
10) Προληπτικός έλεγχος των συγκεντρώσεων  των επιχειρήσεων (Mergers Control)  
11) Έννοια και έλεγχος των κρατικών ενισχύσεων- Κανονιστικό πλαίσιο απαλλαγής κατηγοριών ενισχύσεων. 
12) Νομικό Πλαίσιο ρύθμισης των αγορών

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗ

  • Van Bael & Bellis, Competition Law of the European Community , Kluwer 2009
  • Ch.Gavalda , G. Parleani , Droit des affaires de l’ Union Européenne, Litec, 5ème Edition, 2005.
  • Γ. Καρύδης, Ενωσιακό Δίκαιο Ανταγωνισμού και Εσωτερικής Αγοράς, Νομική Βιβλιοθήκη
  • Α. Πλιάκος , Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Νομική Βιβλιοθήκη 2011

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ:  Διαλέξεις

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ/ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ:  Πρόοδος και τελική γραπτή εξέταση

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Ελληνική