Φορολογικές Πολιτικές

Κωδικός: 
4151
Εξάμηνο: 
6ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Διδάσκων: 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΩΝ  ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 6 πιστωτικές μονάδες

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ :

Εκμάθησης φορολογικών δηλώσεων, υπολογισμού φορολογίας εισοδήματος  και περιουσίας, ανάλυση ευρωπαϊκών δεδομένων φορολογίας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Χαρακτηριστικά γνωρίσματα των φόρων. Βασικές έννοιες και ορισμοί. Το φορολογικό σύστημα. Αντιδράσεις των φορολογουμένων στη επιβολή των φόρων. Οι σκοποί της φορολογίας. Το φορολογικό βάρος και η κατανομή του. Φορολογία εισοδήματος. Ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων. Ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων. Γενικά για τους φόρους περιουσίας. Οι φόροι περιουσίας στην Ελλάδα. Βέλτιστη φορολογία και Καμπύλη Laffer. Γενικά για τη φορολογία της δαπάνης. Γενικοί και ειδικοί φόροι δαπάνης. Ο φόρος προστιθεμένης αξίας. Ο φόρος προστιθεμένης αξίας στην Ελλάδα και στις χώρες της ΕΕ. Οικονομικές και κοινωνικές επιδράσεις της φορολογίας: Η μετακύλιση των φόρων. Επιδράσεις της φορολογίας στη διανομή του εισοδήματος, τις ανισότητες και την ανάπτυξη. Φορολογία κεφαλαίου, αξιοπιστία και επενδύσεις. Έννοια και μορφές φορολογικής εναρμόνισης και ανταγωνισμού. Φορολογική εναρμόνιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Φοροδιαφυγή και φορολογικοί παράδεισοι: υπεράκτιες εταιρείες, διεθνείς πρωτοβουλίες εντοπισμού και επενδυτικές τάσεις.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗ

  • Φορολογία, Νίκος Τάτσος, εκδόσεις Κριτική
  • Πανεπιστημιακές Σημειώσεις: Ν. Χριστοδουλάκης

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ: Διαλέξεις, ασκήσεις

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ/ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ:   Γραπτή εξέταση, έκτακτα διαγωνίσματα.

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Ελληνικά.