Μικροοικονομική Ι

Κωδικός: 
4101
Εξάμηνο: 
1ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ  ΜΟΝAΔΩΝ: 6  πιστωτικές  μονάδες

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  • Κατανόηση των βασικών μεθοδολογικών εργαλείων της σύγχρονης μικροοικονομικής ανάλυσης.
  • Εφαρμογή αυτών των εργαλείων στην επίλυση πρακτικών προβλημάτων στο χώρο της μικροοικονομικής.
  • Ερμηνεία ποσοτικών οικονομικών δεδομένων με βάση την οικονομική θεωρία
  • Πρόβλεψη αποτελεσμάτων συγκεκριμένων μέτρων οικονομικής πολιτικής
  • Στοιχειώδης συγκριτική αξιολόγηση εναλλακτικών οικονομικών πολιτικών
  • Αποτύπωση της κτηθείσας γνώσης με συνθετικές διαδικασίες σε σύντομα κείμενα (short essays)

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ: κανένα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. Εισαγωγή
2. Zήτηση & Προσφορά στην Αγορά
3. Ελαστικότητες Ζήτησης & Προσφοράς
4. Θεμελίωση Ζήτησης: Θεωρία Καταναλωτή
5. Θεμελίωση Προσφοράς: Θεωρία Παραγωγού
6. Μορφές Αγορών
7. Αγορές Συντελεστών Παραγωγής
8. Οικονομικά της Ευημερίας

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  ΠΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗ

  • Begg D., Vernasca G., Fischer S. και Dornbusch R. Εισαγωγή στην Οικονομική (τόμος Α’, 3η έκδοση), (Κριτική, 2015)
  • McConnell CR, Brue SL, Flynn SM «Μικροοικονομική: Αρχές, προβλήματα και πολιτικές», (Utopia, 2016)

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ: Διαλέξεις, tutorials, φροντιστήρια

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ/ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ: Γραπτές εξετάσεις (100%), ή γραπτές εξετάσεις (70%) και tutorials (30%)

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Ελληνική.