Μικροοικονομική Ι

Κωδικός: 
4101
Εξάμηνο: 
1ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ  ΜΟΝAΔΩΝ: 6  πιστωτικές  μονάδες

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 • Κατανόηση των βασικών μεθοδολογικών εργαλείων της σύγχρονης μικροοικονομικής ανάλυσης.
 • Εφαρμογή αυτών των εργαλείων στην επίλυση πρακτικών προβλημάτων στο χώρο της μικροοικονομικής.
 • Ερμηνεία ποσοτικών οικονομικών δεδομένων με βάση την οικονομική θεωρία
 • Πρόβλεψη αποτελεσμάτων συγκεκριμένων μέτρων οικονομικής πολιτικής
 • Στοιχειώδης συγκριτική αξιολόγηση εναλλακτικών οικονομικών πολιτικών
 • Αποτύπωση της κτηθείσας γνώσης με συνθετικές διαδικασίες σε σύντομα κείμενα (short essays)

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ: κανένα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. Εισαγωγικές έννοιες, βασικά εργαλεία, ζήτηση και προσφορά.
 2. Παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση, ελαστικότητες και θεωρία των επιλογών του καταναλωτή.
 3. Οργάνωση και συμπεριφορά των επιχειρήσεων: έσοδα, κόστος και μεγιστοποίηση κερδών.Θεωρία της προσφοράς κατά τη βραχυχρόνια και τη μακροχρόνια περίοδο.
 4. Μορφές αγοράς: Τέλειος ανταγωνισμός, μονοπώλιο, ολιγοπώλιο και μονοπωλιακός ανταγωνισμός.Στοιχεία θεωρίας παιγνίων.
 5. Αγορές συντελεστών παραγωγής Ι.Αγορά εργασίας, θεωρία ανθρωπίνου κεφαλαίου και ο ρόλος των συνδικάτων.
 6. Αγορές συντελεστών παραγωγής ΙΙ.Αγορές κεφαλαίου και γης.Αβεβαιότητα, κίνδυνος και αγορές περιουσιακών στοιχείων.
 7. Οικονομική της ευημερίας.Αποτελεσματικότητα κατά Pareto, στρεβλώσεις και αστοχίες της αγοράς.Φόροι, δημόσιες δαπάνες και ρυθμιστικές πολιτικές.Εισαγωγή στη γενική ισορροπία.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  ΠΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗ

 • Begg D., Vernasca G., Fischer S. και Dornbusch R. Εισαγωγή στην Οικονομική (τόμος Α’, 3η έκδοση), (Κριτική, 2015)
 • McConnell CR, Brue SL, Flynn SM «Μικροοικονομική: Αρχές, προβλήματα και πολιτικές», (Utopia, 2016)

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ: Διαλέξεις, tutorials, φροντιστήρια

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ/ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ: Γραπτές εξετάσεις (100%), ή γραπτές εξετάσεις (70%) και tutorials (30%)

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Ελληνική.