Διπλωματικό Σύστημα της Ε.Ε

Κωδικός: 
4168
Εξάμηνο: 
7ο
Μαθήματα Επιλογής

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ:  6 πιστωτικές μονάδες

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να αναγνωρίζουν το εξελισσόμενο ρόλο της ΕΕ ως διπλωματικού δρώντα στο πλαίσιο του παγκόσμιου γίγνεσθαι. Παράλληλα θα μπορούν να διακρίνουν και να αξιοποιήσουν τις θεσμικές εξελίξεις του διπλωματικού συστήματος της ΕΕ, τα αποτελέσματα της διπλωματικής συνεργασίας της με σημαντικούς διεθνείς παίκτες και  θεσμούς  στο πλαίσιο της παγκόσμιας διακυβέρνησης.

ΠΡΟΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: Κανένα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Το μάθημα εξετάζει την έκταση, τη φύση και τις επιπτώσεις του εξελισσόμενου ρόλου της ΕΕ ως διπλωματικού δρώντα μετά την εφαρμογή της Συνθήκης της  Λισαβόνας. Αξιολογεί τις εσωτερικές και εξωτερικές πτυχές της διπλωματίας της ΕΕ, στο πλαίσιο του μεταβαλλόμενου παγκόσμιου περιβάλλοντος. Αναλύει τις θεσμικές εξελίξεις του διπλωματικού συστήματος της ΕΕ και εξετάζει τους βασικούς δρώντες, διαδικασίες και τα αποτελέσματα της διπλωματικής συνεργασίας της ΕΕ με σημαντικούς διεθνείς παίκτες και  θεσμούς  στο πλαίσιο της παγκόσμιας διακυβέρνησης

Οι θεματικοί τομείς που καλύπτονται στη σειρά διαλέξεων περιλαμβάνουν:

Οι εσωτερικές πτυχές της διπλωματίας της ΕΕ: ​​το θεσμικό και πολιτικό πλαίσιο λειτουργίας

Θεσμοί άσκησης διπλωματία της ΕΕ και λήψη αποφάσεων στην ΕΕ: ο θεσμικός διπλωματικός ρόλος του Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας και του Προέδρου  του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ): η δομή της, ο ρόλος της στην διαμόρφωσης της διπλωματικής ατζέντας, η άσκηση διπλωματικής δραστηριότητας της ΕΥΕΔ και η συνεργασία με άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Η δομή και το έργο των διπλωματικών αντιπροσωπειών της ΕΕ σε όλο τον κόσμο. Ο ρόλος των εθνικών εμπειρογνωμόνων που αποσπώνται ως εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων, και των διαμορφωτών εξωτερικής πολιτικής για την ΕΕ. Ο ρόλος των άλλων διπλωματών και της γραφειοκρατίας της ΕΕ.

Οι εξωτερικές πτυχές της διπλωματίας της ΕΕ

Τρόποι εκπροσώπησης της ΕΕ και οι διαδικασίες συντονισμού της ΕΕ σε διεθνείς οργανισμούς, πολιτικούς και οικονομικούς ( σε ΟΗΕ, διασκέψεις των Ηνωμένων Εθνών και ειδικευμένους διεθνείς οργανισμούς )Ο ρόλος των διπλωματικών αντιπροσωπειών της ΕΕ και άλλων διπλωματικών σωμάτων της ΕΕ στον πολιτικό διάλογο με τις μεγάλες δυνάμεις, τους στρατηγικούς εταίρους της ΕΕ και άλλους δρώντες. Η αξιολόγηση της διπλωματικής δράσης της ΕΕ: ​​προς μια πιο συνεκτική, πιο ενεργή και πιο ικανή φωνή για την ΕΕ στη διεθνή σκηνή.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗ:

  • Mahncke, D. and Gstohl, S. (eds) European Union Diplomacy (Brussels: Peter Lang, 2012)
  • J. Koops and G. MacaI, (eds) The European Union as a Diplomatic Actor (London: Palgrave, 2015)
  • Εξωτερικές Σχέσεις της Ε.Ε. ,Επιμέλεια: Σ. Μπλαβούκος, Δ. Μπουραντώνης, Κ. Τσάκωνας, 2019

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ: 1) Διαλέξεις στην τάξη, 2) μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας, 3) διαδραστική διδασκαλία και 4) συγγραφή εργασίας/εργασιών.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ/ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ: 1) Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου (100%) ή 2) Γραπτή εξέταση (90%) και προφορική παρουσίαση εργασίας (10%)

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Ελληνική