Μακροοικονομικές Πολιτικές της Ε.Ε.

Κωδικός: 
4120
Εξάμηνο: 
5ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝAΔΩΝ: 6 πιστωτικές  μονάδες

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν  τα εργαλεία της μακροοικονομικής  και διεθνούς μακροοικονομικής προκειμένου να αναλύσουν θέματα της δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής της ΕΕ και να αυξήσουν την κατανόησή τους σε αυτά τα ζητήματα (συμπεριλαμβανομένων των εξελίξεων στο πλαίσιο της δημοσιονομικής και οικονομικής διακυβέρνησης σε μακροοικονομικό επίπεδο). Δεδομένης της καίριας σημασίας αυτών των πολιτικών για το γνωστικό αντικείμενο των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών η σε βάθος μελέτη της νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής θα τους επιτρέψει να προχωρήσουν σε μια βαθύτερη γνώση των Ευρωπαϊκών Οικονομικών.
 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ: Κανένα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημα: Οφέλη από την ένταξη στον ΜΣΙ. Η επιτυχία και η αποτυχία του ΜΣΙ Ι. Η ένταξη των νέων Κρατών Μελών στον ΜΣΙ ΙΙ. Θεωρία της Άριστης Νομισματικής Περιοχής. Κόστη και οφέλη της νομισματικής ένωσης. Νομισματική σύγκλιση στην Ε.Ε. Η οικονομική λογική των κριτηρίων ένταξης στη ζώνη του Ευρώ. Η  νομισματική σύγκλιση των νέων κρατών μελών. Νομισματική πολιτική στο 3ο στάδιο της ΟΝΕ:  Τρόπος λειτουργίας και μηχανισμός λήψης αποφάσεων της Ε.Κ.Τ.  Μηχανισμός μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής στη ζώνη του Ευρώ. Απόκλιση πληθωρισμών στη ζώνη του Ευρώ.  Η ζώνη του Ευρώ στο πλαίσιο της διεθνούς οικονομίας. Ο παγκόσμιος ρόλος του Ευρώ. Οι επιπτώσεις της Νομισματικής Ένωσης στη δημοσιονομική πολιτική. Δημοσιονομική πολιτική στην Ε.Ε. Το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Δημοσιονομική συνεργασία  και δημοσιονομική ομοσπονδία. 
 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗ

  • Μαργαρίτα  Κατσίμη, «Μακροοικονομικές Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης», Εκδόσεις Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2016.
  • Paul de Grauwe,  «Τα Οικονομικά της Νομισματικής Ενωσης», Εκδόσεις Παπαζήση, 2012

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ : Διαλέξεις

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ/ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ: Γραπτές εξετάσεις (100%), ή γραπτές εξετάσεις (70%) και παρουσίαση εργασίας (30%)

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Ελληνική.