Περιφερειακή Ανάπτυξη και Διαρθρωτικές Πολιτικές της Ε.Ε

Κωδικός: 
4150
Εξάμηνο: 
8o
Μαθήματα Επιλογής

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝAΔΩΝ: 6 πιστωτικές μονάδες

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

 • να εξηγήσουν και να αναλύσουν τις χωρικές διαστάσεις της οικονομικής δραστηριότητας.
 • να κατανοήσουν και να περιγράψουν τους παράγοντες διαμόρφωσης της περιφερειακής ανάπτυξης και πολιτικής, ιδιαίτερα στην ΕΕ.
 • να συγκρίνουν τις περιφέρειες και να αναλύσουν την ιστορική εξέλιξη της ανάπτυξης και των μεταξύ τους ανισοτήτων.
 • να διατυπώσουν προτάσεις πολιτικής για το περιφερειακό πρόβλημα της ΕΕ.
 • να αξιολογήσουν τους ρόλους και τις αλληλεξαρτήσεις των τοπικών, περιφερειακών, εθνικών και υπερεθνικών δρώντων και θεσμών στην περιφερειακή ανάπτυξη και πολιτική.
 • να αναζητήσουν, να συγκρίνουν και να ερμηνεύσουν περιφερειακούς, εθνικούς και διεθνείς οικονομικούς, κοινωνικούς και πολιτικούς δείκτες από επίσημες στατιστικές πηγές, όπως η EUROSTAT, προκειμένου να αξιολογήσουν τις περιφερειακές ανισότητες και τις σχετικές πολιτικές που προτείνονται και εφαρμόζονται για την άμβλυνσή τους.
 • να συλλέξουν, να επεξεργαστούν και να αξιολογήσουν τα στατιστικά δεδομένα χρησιμοποιώντας μαθηματικά, στατιστικά και οικονομετρικά εργαλεία ανάλυσης.
 • να κρίνουν και να εκτιμήσουν την επίδραση διαφόρων μορφών κεφαλαίου (υλικό, φυσικό, οικονομικό, ανθρώπινο, κοινωνικό και πολιτιστικό κεφάλαιο), καθώς και τις επιπτώσεις παραγόντων όπως η καινοτομία, η δημιουργικότητα και η τεχνολογία στην ανάπτυξη των περιφερειών και τη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων.
 • να συνδυάζουν και να εφαρμόζουν έννοιες και μεθόδους από διάφορους ερευνητικούς τομείς και επιστημονικούς κλάδους.
 • να προετοιμάσουν μια εργασία στην οποία θα συλλέξουν, θα συγκρίνουν και θα επεξεργαστούν περιφερειακούς δείκτες της ΕΕ, προκειμένου να αξιολογήσουν τη φύση και έκταση των περιφερειακών ανισοτήτων στην ΕΕ, και να διατυπώσουν προτάσεις πολιτικής για την άμβλυνσή τους.
 • να συνδυάσουν ικανότητες αυτονομίας, υπευθυνότητας, δημιουργικότητας, ομαδικού πνεύματος και ενεργούς συμμετοχής σε διαδικασίες τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης και αποφάσεις πολιτικής, όχι μόνο ως επαγγελματίες ή ερευνητές, αλλά και ως πολίτες και δικαιούχοι προγραμμάτων της ΕΕ.

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ: Κανένα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Στο μάθημα αυτό θα ασχοληθούμε με το πρόβλημα των περιφερειακών ανισοτήτων στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), καθώς και με τις πολιτικές τις οποίες εφαρμόζει η ΕΕ σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη και τις τοπικές αρχές και κοινωνίες για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού. Οι περιφερειακές ανισότητες στα πλαίσια της Ένωσης χαρακτηρίζονται από έντονες αποκλίσεις στα επίπεδα εισοδήματος και ανεργίας μεταξύ περιφερειών. Έχουν δυσμενείς οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές επιπτώσεις οι οποίες δυσχεραίνουν τη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, όχι μόνο διότι επιβραδύνουν την προσαρμογή των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών, αλλά επίσης κλονίζουν την κοινωνική συναίνεση και αλληλεγγύη μεταξύ κρατών-μελών. Το μάθημα χωρίζεται σε δύο κύκλους και τέσσερις ενότητες.

ΚΥΚΛΟΣ 1: Πεδίο ανάλυσης και θεωρίες περιφερειακής ανάπτυξης και πολιτικής (1η – 5η εβδομάδα)
  ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Διαστάσεις της περιφερειακής ανάπτυξης και διαρθρωτικής πολιτικής στην ΕΕ (1η – 2η εβδομάδα)
  ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Θεωρίες περιφερειακών ανισοτήτων (3η – 5η εβδομάδα)

ΚΥΚΛΟΣ 2: Περιφερειακές ανισότητες και περιφερειακή πολιτική στην ΕΕ (7η – 13η εβδομάδα)
  ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Περιφερειακές ανισότητες στην ΕΕ (7η – 8η εβδομάδα)
  ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Περιφερειακή πολιτική της ΕΕ (9η – 13η εβδομάδα)

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗ

 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, Σ. ΠΟΛΥΖΟΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ.
 • ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ: ΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ Ή ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ, Β΄ Εκδοση, Ι. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Εκδόσεις Historical Quest.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ: Διαλέξεις στην τάξη, Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας, Διαδραστική διδασκαλία, Συγγραφή εργασίας

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ/ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ: Διαμορφωτική αξιολόγηση, Συμπερασματική αξιολόγηση, Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου, Πρόοδος (ενδιάμεση Εξέταση), Γραπτή Εργασία (Project)

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:  Ελληνική.