Εισαγωγή στην Πολιτική και τις Διεθνείς Σχέσεις

Κωδικός: 
4110
Εξάμηνο: 
1ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝAΔΩΝ: 6 πιστωτικές μονάδες

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ :

Κατανόηση των βασικών εννοιών στην πολιτική επιστήμη και τις διεθνείς σχέσεις.
Εξοικείωση με τη δυναμική ανάλυση των πολιτικών διαδράσεων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
Στοιχειώδης συγκριτική ανάλυση εναλλακτικών επιλογών εγχώριας πολιτειακής συγκρότησης.
Κατανόηση των βασικών στοιχείων συγκρότησης του διεθνούς συστήματος.

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ :  Κανένα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1. Πολιτική και Κυβέρνηση: αποσαφήνιση εννοιών κυβέρνησης και διακυβέρνησης, κράτους και έθνους, ισχύος, εξουσίας, νομιμοποίησης.
  2. Το Κράτος στο παγκόσμιο πλαίσιο: ανάδειξη κράτους και διαφορετικές μορφές του, σχέσεις κράτους με διεθνείς οργανισμούς και ρόλος του στο παγκοσμιοποιημένο οικονομικό σύστημα.
  3. Δημοκρατία και απολυταρχική εξουσία: άμεση, αντιπροσωπευτική και φιλελεύθερη δημοκρατία, κύματα εκδημοκρατισμού και νεοπαγείς δημοκρατίες, παραδοσιακές και σύγχρονες μορφές απολυταρχικής διακυβέρνησης
  4. Συντάγματα και νομικό πλαίσιο: Συντάγματα, ρόλος δικαστικής εξουσίας, δικαστικός ακτιβισμός, διεθνές δίκαιο.
  5. Νομοθετικά σώματα: δομή και λειτουργίες, λειτουργία κοινοβουλίων σε νεοπαγείς δημοκρατίες και απολυταρχικά συστήματα διακυβέρνησης.
  6. Εκτελεστική εξουσία: Προεδρικό, Ημιπροεδρικό και Κοινοβουλευτικό σύστημα.
  7. Σύστημα Διεθνών Σχέσεων: Ιστορική επισκόπηση και βασικά στοιχεία συγκρότησής του 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗ

  • N. Kenneth and J. W. Van Deth, Συγκριτική Πολιτική, 3η Έκδοση/2017, Εκδόσεις Τζιόλα
  • R. Hague and M. Harrop, Συγκριτική Πολιτική και Διακυβέρνηση, 2011, Εκδόσεις Κριτική

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ: Διαλέξεις

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ/ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ: Γραπτές εξετάσεις (100%)

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Ελληνική.