Μακροοικονομική ΙΙ

Κωδικός: 
4113
Εξάμηνο: 
3ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΩΝ  ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 6 πιστωτικές μονάδες

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:

Εκμάθηση ανάλυσης βασικών οικονομικών μεγεθών και επίλυσης προβλημάτων μεγέθυνσης, κατανάλωσης και επενδύσεων, χρήση στατιστικών βάσεων δεδομένων για διεθνείς οικονομίες.

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ: Μακροοικονομική Ι

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Στο μάθημα αυτό θα εξετάσουμε μακροοικονομικά υποδείγματα που θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε  τα μακροοικονομικά δεδομένα.  Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στο ρόλο των φορέων χάραξης οικονομικής πολιτικής στην διαμόρφωση των μακροοικονομικών  μεγεθών. Μια αναλυτική περιγραφή των θεμάτων που θα συζητηθούν στην διάρκεια των διαλέξεων δίνεται πιο κάτω. Το μάθημα προϋποθέτει καλή γνώση αρχών Μικροοικονομικής και Μακροοικονομικής καθώς και πολύ καλή γνώση μαθηματικών (διαφορικό λογισμό και γραμμική άλγεβρα).

Μέτρηση  Μακροοικονομικών Μεγεθών

Μετρήσεις του Επιχειρηματικού  κύκλου

Το Νεοκλασικό υπόδειγμα του Solow

Ενδογενής Μεγέθυνση

Συμπεριφορά καταναλωτή και επιχείρησης.

Ένα Μακροοικονομικό υπόδειγμα μιας περιόδου μιας κλειστής Οικονομίας

Ένα Μακροοικονομικό υπόδειγμα  δύο περιόδων  μιας κλειστής Οικονομίας

Η νέο Κευνσιανή πλευρά της ζήτησης (IS, LM, AD) και της Προσφοράς. Κλειστή και ανοικτή Οικονομία.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗ

  • Μακροοικονομική, Stephen Williamson, Εκδόσεις Τζιόλας

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ: Διαλέξεις, φροντιστήρια

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ/ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ: Γραπτή εξέταση, tutorials

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Ελληνικά.