Ώρες Γραφείου

Ώρες Γραφείου Διδακτικού Προσωπικού

Κάθε μέλος Δ.Ε.Π., Ε.Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. ή διδάσκων/ουσα σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80 υποχρεούται να διαθέτει τουλάχιστον δύο ώρες εβδομαδιαίως για την επίσκεψη φοιτητών προς συζήτηση θεμάτων σχετικών με τα διδασκόμενα μαθήματα και τις εργασίες.

Όσον αφορά στις λοιπές υποχρεώσεις παρουσίας των μελών Δ.Ε.Π., Ε.Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. ή διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80 στο Πανεπιστήμιο ισχύουν τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία καθώς και από τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων του Τμήματος και των οργάνων του Πανεπιστημίου.

PDF icon Επικοινωνία Διδασκόντων και Συμβούλων Σπουδών με φοιτητές, για το εαρινό εξάμηνο 2022-2023