Πρακτική Άσκηση

Εξάμηνο: 
8o
-

ΚΩΔΙΚΟΣ: 4170 (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ) & 4171 (ΕΑΡΙΝΟ)
ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:  Προπτυχιακό, Μαθήματα Επιλογής
ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ:  4o 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝAΔΩΝ:  6 πιστωτικές  μονάδες (οι οποίες δεν συμμετέχουν στο βαθμό και στα μαθήματα για τη λήψη πτυχίου)
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Κανονισμός Υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης για προπτυχιακούς φοιτητές & φοιτήτριες - Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών