Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο

Κωδικός: 
4126
Εξάμηνο: 
3ο
Μαθήματα Κατευθύνσεων
Κατεύθυνση Β: Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική Οικονομία

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Υποχρεωτικό Β΄ Κατεύθυνσης

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ:  6  πιστωτικές μονάδες

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Το μάθημα επιχειρεί να εισαγάγει τον φοιτητή στις θεμελιώδεις έννοιες του διεθνούς δικαίου, εστιάζοντας περισσότερο στην οικονομική του διάσταση. Αναλύει την θεσμική οργάνωση και τον τρόπο λειτουργίας των διεθνών οικονομικών οργανισμών με έμφαση στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (Π.Ο.Ε) και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (Δ.Ν.Τ). Παρουσιάζει το θεμελιώδες νομικό πλαίσιο που διέπει τις διεθνείς εμπορικές συναλλαγές αγαθών και υπηρεσιών, καθώς επίσης και το πλαίσιο προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας που συνδέονται με το διεθνές εμπόριο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται  στο μηχανισμό επίλυσης των διεθνών εμπορικών διαφορών. Το μάθημα προσφέρει στον φοιτητή των οικονομικών την αναγκαία συμπληρωματική κατάρτιση για την κατανόηση του θεσμικού πλαισίου του διεθνούς εμπορίου και των διεθνών οικονομικών σχέσεων και συναφώς και του φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης.

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ: Κανένα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

 1. Υποκείμενα Διεθνούς δικαίου (κράτη-διεθνείς οργανισμοί και άλλοι παράγοντες των διεθνών σχέσεων)
 2. Πηγές Διεθνούς Δικαίου(Διεθνές Έθιμο, Διεθνείς Συνθήκες, Πράξεις Διεθνών Οργανισμών)
 3. Ανάλυση του νομικού πλαισίου των διεθνών εμπορικών συναλλαγών (από τη GATT στον WTO)
 4. Θεσμική οργάνωση και λειτουργία του WTO-ΠΟΕ (Δομή και Όργανα WTO-ΠΟΕ, Μηχανισμός επίλυσης διαφορών, Μηχανισμός επισκόπησης εμπορικής πολιτικής,ΕΕ και ΠΟΕ) 
 5. Βασικές αρχές διεθνούς εμπορίου αγαθών
 6. Συμφωνία συναλλαγών στο τομέα των υπηρεσιών (GATS)
 7. Συμφωνία για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (TRIP’s)
 8. Συμφωνία για τα μέτρα διασφάλισης
 9. Προστασία των αλλοδαπών επενδύσεων
 10. Διεθνείς Νομισματικοί και ΧρηματοπιστωτικοίΟργανισμοί (Δομή και λειτουργία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου - Δομή και λειτουργία  Διεθνούς Τράπεζας  Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης).

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗ

 1. Α.Μπρεδήμας , Α. Γουργουρίνης , Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο - Το Δίκαιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, Νομική Βιβλιοθήκη 2015
 2. Κ. Στεφάνου , Χ.Γκόρτσος, Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο, Νομική Βιβλιοθήκη 2006
 3. Ε. Ρούκουνας, Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο, Νομική Βιβλιοθήκη 2011
 4. Α.Φατούρος, Κ.Στεφάνου «Οι Συμφωνίες του Γύρου της Ουρουγουάης για το διεθνές εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών», Σάκκουλας 1995
 5. Carreau D & Juillard P, Droit International Economique, Paris Dalloz 2010
 6. Seidl- Hohenveldern, International Economic Law, Amsterdam, Martinus Nijhoff Publications 1992
 7. Lowenfeld , A.F ,International Economic Law, Oxford University Press, 2008

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ: Διαλέξεις

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ/ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ: Τελική γραπτή εξέταση

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Ελληνική